Nawigacja

BIPM

BIPM

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures), z siedzibą w Paryżu, jest instytucją naukową, finansowaną wspólnie przez państwa - sygnatariuszy.


Siedziba BIPM w Paryżu

Zgodnie z Konwencją Metryczną, wyłączne kierownictwo i nadzór nad funkcjonowaniem Biura powierzone zostały Międzynarodowemu Komitetowi Miar (CIPM, Comité International des Poids et Mesures), podlegającemu Generalnej Konferencji Miar (CGPM, Conférence Générale des Poids et Mesures), składającej się z delegatów wszystkich układających się państw.

Status prawny Międzynarodowego Biura Miar jest stosunkowo skomplikowany. Jak wynika bezpośrednio z zapisów Konwencji Metrycznej jest ono organem wykonawczym, odpowiedzialnym za realizację decyzji Generalnej Konferencji Miar i Międzynarodowego Komitetu Miar. Konwencja Metryczna nie wskazuje wprost jak z instytucjonalnego i prawnego punktu widzenia należy definiować Biuro, a jedynie stanowi, iż Biuro będzie „naukowe i stałe”. Tym samym BIPM przez wiele lat postrzegane było jako stałe międzynarodowe laboratorium i światowe centrum metrologii naukowej. Jak wynika z dokumentu zatytułowanego „Compendium of main rules and practices applicable to the BIPM” opracowanego przez Departament Finansowo-Administracyjny Biura, obecnie dominuje pogląd, iż Międzynarodowe Biuro Miar ma status organizacji międzyrządowej w rozumieniu międzynarodowego prawa publicznego. Członkostwo w organizacji można uzyskać przystępując do Konwencji Metrycznej. Polska przystąpiła do Konwencji Metrycznej w dniu 12 maja 1925 r.

Do głównych zadań BIPM należy między innymi przechowywanie międzynarodowych wzorców jednostek miar, przeprowadzanie porównań wzorców państwowych i międzynarodowych oraz prowadzenie prac badawczych, np. nad udoskonalaniem definicji jednostek miar i stałych fizycznych.

Działalność BIPM jest finansowana przez państwa członkowskie zgodnie z projektem budżetu przyjmowanym przez CGPM. Począwszy od 1960 r. wysokość wkładu finansowego poszczególnych państw jest określana w oparciu o tzw. scales of assessments Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli wymiar składek członkowskich ONZ, obliczany na podstawie produktu narodowego brutto danego kraju i modyfikowany różnego rodzaju zniżkami. Wkład finansowy danego państwa nie może przekraczać 10 % budżetu Biura. Jednocześnie nie może być on mniejszy niż 0,5 % całkowitych środków, jakimi dysponuje Biuro.

do góry