Nawigacja

Staż dla osób bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 • GUM organizuje staże przeznaczone dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne oraz jako osoby poszukujące pracy, niepozostających w zatrudnieniu. W ramach organizacji staży dla bezrobotnych GUM współpracuje również z organizacjami pozarządowymi.
 • Urząd pracy kieruje do GUM osoby bezrobotne spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji, wymienione we wnioskach kierowników komórek organizacyjnych GUM, zainteresowanych organizacją staży dla osób bezrobotnych.
 • Staż dla osób bezrobotnych w GUM odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą albo prezydentem miasta (urzędem pracy) i GUM.
 • Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.
 • Zainteresowani odbyciem w GUM stażu dla osób bezrobotnych powinni zgłaszać się do urzędu pracy właściwego dla miejsca zameldowania. Przyjęcie na staż w GUM osoby bezrobotnej jest możliwe wyłącznie po zawarciu umowy przez GUM ze starostą albo prezydentem miasta, właściwymi dla miejsca zameldowania osoby zainteresowanej stażem.
 • GUM wyjątkowo rozpatruje indywidualne wnioski osób bezrobotnych o odbycie stażu wyłącznie w sytuacji posiadania przez GUM możliwości zorganizowania dodatkowego stażu. Kwalifikacja do odbycia stażu w GUM następuje na podstawie:
 1. zgłoszenia, (załącznik nr 1)
 2. CV.
 • Szczegółowe kwestie związane ze stażem dla osób bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. poz. 1160). 

Informacje dodatkowe dotyczące organizacji praktyk, wolontariatów i staży

 • Wymagane dokumenty należy przesyłać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu/stażu.
 • Tygodniowy wymiar wykonywania zadań w ramach praktyki/wolontariatu/stażu nie może przekraczać 40 godzin.
 • Osoba rozpoczynająca praktykę/wolontariat/staż:
 1. zgłasza się do komórki ds. kadrowych w celu odebrania karty dostępu uprawniającej do wejścia i poruszania się na terenie GUM;
 2. odbywa szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. jest zobowiązana do przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w GUM.
 • Osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż podlega kierownikowi komórki organizacyjnej GUM, w której odbywa praktykę, wolontariat lub staż.
 • Opiekun merytoryczny organizuje miejsce pracy osobie przyjętej na praktykę/wolontariat/staż i koordynuje przygotowanie odpowiednich zasobów (telefon, komputer).
 • Kierownik komórki organizacyjnej wystawia osobie, która odbyła praktykę/wolontariat/staż zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach.
 • Na prośbę osoby odbywającej praktykę/wolontariat/staż kierownik komórki organizacyjnej może wydać opinię o odbytej praktyce, wolontariacie lub stażu.
 • Po zakończeniu praktyki/wolontariatu/stażu osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż zobowiązana jest do zwrotu karty dostępu.
 • Wszelkie opracowania oraz dzieła, które powstały podczas odbywania praktyki, wolontariatu lub stażu stanowią własność GUM.
 • GUM nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, o ile to nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, oraz nie zapewnia i nie pokrywa kosztów zakwaterowania studenta/absolwenta/wolontariusza/stażysty.
 • Zgłoszenia na praktykę/wolontariat/staż należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki.gum@gum.gov.pl (w temacie wiadomości: „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” lub „wolontariat” lub „staż”), albo pocztą tradycyjną na adres: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa (z odpowiednim dopiskiem: „praktyka studencka”/„praktyka absolwencka”/„wolontariat”/„staż”).
do góry