Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Uznanie za równoważne ...

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Uznanie za równoważne zatwierdzeniu typu lub legalizacji pierwotnej odpowiednich dokumentów potwierdzających dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne.

Za równoważne zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej Prezes Głównego Urzędu Miar może uznać, w drodze decyzji, odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Republice Turcji oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Postępowanie w sprawie o uznanie za równoważne zatwierdzeniu typu lub legalizacji pierwotnej odpowiednich dokumentów potwierdzających dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne wszczynane jest na wniosek składany do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wniosek i dokumenty dołączane do wniosku sporządza się w języku polskim. W przypadku gdy ww. wniosek i dokumenty są sporządzone w języku innym niż język polski dołącza się ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy będącego producentem i jego adres oraz, w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada;
 • imię i nazwisko lub nazwę upoważnionego przedstawiciela i jego adres oraz, w przypadku gdy upoważniony przedstawiciel jest przedsiębiorcą, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada, oraz dane, o których mowa powyżej, dotyczące reprezentowanego producenta – jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela;
 • adres do korespondencji;
 • rodzaj i nazwę przyrządu pomiarowego, którego typ ma być zatwierdzony;
 • dane identyfikujące typ przyrządu pomiarowego;
 • wskazanie miejsca zainstalowania przyrządu pomiarowego, jeżeli do wniosku nie jest dołączany egzemplarz przyrządu pomiarowego i, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9a ustawy Prawo o miarach, badanie typu przyrządu pomiarowego jest przeprowadzane w miejscu jego zainstalowania;
 • charakterystyki metrologiczne typu przyrządu pomiarowego;
 • określenie warunków znamionowych użytkowania przyrządu pomiarowego;
 • wykaz załączników;
 • datę sporządzenia wniosku;
 • podpis wnioskodawcy albo jego upoważnionego przedstawiciela.

Do wniosku dołącza się:

 • dokumentację techniczno-konstrukcyjną typu przyrządu pomiarowego;
 • instrukcję obsługi przyrządu pomiarowego;
 • dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania danego rodzaju przyrządu pomiarowego i zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9a pkt 3 ustawy Prawo o miarach;
 • upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z zatwierdzeniem typu, jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela;
 • odpis z właściwego dla producenta oraz upoważnionego przedstawiciela, jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela, rejestru lub właściwej ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się ich siedziba, w przypadku gdy nie posiadają oni siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego zawiera:

 • ogólny opis przyrządu pomiarowego;
 • szczegółowy opis budowy i działania przyrządu pomiarowego;
 • projekt konstrukcyjny przyrządu pomiarowego oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów i innych istotnych dla działania części przyrządu pomiarowego;
 • opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, logicznymi schematami blokowymi, wyjaśniającymi ich charakterystyki i działanie, o ile mają być stosowane;
 • opisy i objaśnienia do rysunków i schematów;
 • opis procedur produkcyjnych zapewniających produkcję przyrządu pomiarowego zgodnego z zatwierdzonym typem;
 • opis zabezpieczeń zapewniających prawidłowe działanie przyrządu pomiarowego oraz urządzeń regulacyjnych lub adiustacyjnych;
 • wskazanie miejsc na przyrządzie pomiarowym przewidzianych do umieszczania cechy legalizacji oraz cech zabezpieczających;
 • fotografię przyrządu pomiarowego;
 • rysunek techniczny ilustrujący wygląd przyrządu pomiarowego, jeżeli jest niezbędny do identyfikacji tego przyrządu pomiarowego.

W przypadku przyrządów pomiarowych zawierających oprogramowanie dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego zawiera również opis oprogramowania obejmujący:

 • jednoznaczną identyfikację oznaczenia, wersji i sumy kontrolnej oprogramowania;
 • sposób zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania i sposób identyfikacji wersji oprogramowania;
 • algorytm działania oprogramowania przyrządu pomiarowego, w tym przepływu danych;
 • konfigurację oprogramowania przyrządu pomiarowego uwzględniającą parametry odpowiedzialne za niezmienność oprogramowania i danych metrologicznych;
 • wykaz i opis komend protokołów komunikacyjnych przyrządu pomiarowego wraz z oświadczeniem o kompletności dostarczanego wykazu.

Ponadto do wniosku o uznanie za równoważne zatwierdzeniu typu lub legalizacji pierwotnej odpowiednich dokumentów potwierdzających dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne;
 • przepisy o wymaganiach, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe objęte wnioskiem w państwie, w którym dokonano ich prawnej kontroli metrologicznej;
 • opis sposobów i metod badań przeprowadzonych w celu wykazania spełniania przez przyrząd pomiarowy objęty wnioskiem wymagań, o których mowa powyżej.

Dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne, Prezes uznaje za równoważne zatwierdzeniu typu lub legalizacji pierwotnej, pod warunkiem, że prawna kontrola metrologiczna wykonywana w danym państwie zapewnia jednolitość miar i dokładność pomiarów w stopniu co najmniej odpowiadającym przepisom określającym wymagania, którym powinny odpowiadać poszczególne rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, wydanym na podstawie art. 9a pkt 1 ustawy Prawo o miarach, oraz że sposoby i metody badań przeprowadzonych w celu wykazania spełniania przez przyrząd pomiarowy wymagań mogą być uznane za równoważne sposobom i metodom badań przeprowadzanych przez Prezesa w celu wykazania spełniania przez przyrząd pomiarowy tych wymagań.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140 i 568), za uznanie i odmowę uznania za równoważne prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne pobierana jest opłata.

Wysokość tej opłaty ustala Prezes Głównego Urzędu Miar w drodze decyzji, biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności, stawki godzinowe za czas pracy pracowników Głównego Urzędu Miar oraz koszty badań wykonywanych w celu wydania decyzji.

Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za uznanie i odmowę uznania za równoważne prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne stanowi odrębne postępowanie i jest wszczynane z urzędu.

Za czynności związane z uznaniem albo odmową uznania za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne ustalono stawkę godzinową za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar w wysokości 330 zł.

Wysokość opłat za czynności związane z uznaniem albo odmową uznania za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne oblicza się, mnożąc kwotę stawki godzinowej przez liczbę godzin, podczas których wykonano czynności. Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną

 

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140 i 568), rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 759) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. 2019 poz. 1679).

do góry