Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego?

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Do wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego należy dołączyć:

  1. kopie aktualnych świadectw:
    a) ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego więcej > wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar powierzył ich wykonanie, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją,
    b) wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z legalizacją, w tym wchodzących w skład stanowisk pomiarowych oraz stosowanych do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez administrację miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;
  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  3. kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer posiada;
  4. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub innego dowodu nadania numeru identyfikacji statystycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada.