Jakie dane powinien zawierać wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego?

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Postępowanie w sprawie utworzenia punktu legalizacyjnego wszczyna się na wniosek:

 1. producenta,
 2. importera,
 3. przedsiębiorcy dokonującego napraw lub instalacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

Wniosek powinien być adresowany do Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego powinien zawierać:

 1. wskazanie firmy albo nazwy (imię i nazwisko) wnioskodawcy, formy prawnej wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz jego siedziby i adresu;
 2. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej);
 4. informacje dotyczące planowanej działalności, zawierające:
  a) adres punktu legalizacyjnego,
  b) opis miejsca, w którym będzie wykonywana legalizacja,
  c) określenie rodzaju przyrządu pomiarowego, który będzie legalizowany w punkcie legalizacyjnym;
 5. wykaz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego więcej >, z podaniem ich:
  a) nazw i typów,
  b) znaków i numerów fabrycznych,
  c) charakterystyk metrologicznych;
 6. harmonogram przeprowadzania ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych i wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego,
 7. określenie sposobu dokumentowania czynności podczas legalizacji;
 8. określenie danych dotyczących personelu pomocniczego, który będzie brał udział w wykonywaniu czynności związanych z legalizacją, a w szczególności z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego i ukończonych szkoleń;
 9. wykaz załączników;
 10. datę i miejsce sporządzenia wniosku;
 11. podpis wnioskodawcy. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone braki we wniosku, Prezes Głównego Urzędu Miar wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu pisma w tej sprawie, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.