Nawigacja

mol

mol

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 W logo SI w kształcie koła wpisane symbole jednostek miar: na fioletowo zaznaczony symbol mola. Pozostałe jednostki miar wyszarzone.

ilość substancji → mol → mol

 

Definicja obowiązująca do 19.05.2019

liczność materii układu zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów w masie 0,012 kilograma węgla 12; przy stosowaniu mola należy określić rodzaj cząstek, którymi mogą być: atomy, cząsteczki, jony, elektrony, inne cząstki lub określone zespoły takich cząstek

 

Nowa definicja - od 20.05.2019

mol, oznaczenie mol, jest to jednostka SI ilości substancji. Jeden mol zawiera dokładnie 6,022 140 76×1023 obiektów elementarnych. Liczba ta jest ustaloną wartością liczbową stałej Avogadra NA wyrażonej w jednostce mol-1 i jest nazywana liczbą Avogadra. Ilość substancji, symbol n, układu jest miarą liczby obiektów elementarnych danego rodzaju. Obiektem elementarnym może być atom, cząsteczka, jon, elektron, każda inna cząstka lub danego rodzaju grupa cząstek.

 W logo SI w kształcie koła wpisane symbole jednostek miar: na fioletowo zaznaczony symbol mola. Pozostałe jednostki miar wyszarzone. Pod nimi w kole znajdują się również symbole stałych definiujących.

 


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry