Nawigacja

Aktualności

Umowa z doradcą technicznym TRANS-TACHO podpisana

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

17 czerwca 2021, w ramach kolejnych działań wynikających z realizacji harmonogramu projektu TRANS-TACHO, została podpisana umowa z firmą Softtutor Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Doradcą Technicznym projektu.

logotypy uczestników projektu: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej (flaga biało-czerwona) i Unii Europejskiej (niebieska flaga z gwiazdami)

Przedmiotem podpisanej umowy są eksperckie usługi doradcze, rozumiane jako wsparcie techniczne i organizacyjne w związku z realizacją projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie dwóch etapów:

Etap pierwszy będzie polegać na przygotowaniu przez wykonawcę, we współpracy z zamawiającym dokumentacji (Opisu Przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz istotnych postanowień – wzoru umowy), niezbędnej do zaplanowania systemu TRANS-TACHO oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, koncepcji funkcjonalnej i architektonicznej systemu TRANS-TACHO, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) dla celów wyłonienia wykonawcy systemu TRANS-TACHO, w tym szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”).

Drugi etap będzie polegać na uczestniczeniu przez wykonawcę w postępowaniu/postępowaniach o zamówienie publiczne, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy systemu TRANS-TACHO i udzielaniu eksperckich usług doradczych, takich jak: udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów do treści SIWZ; udział w badaniu ofert złożonych
w ww. postępowaniu/postępowaniach, od chwili otwarcia ofert do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku wniesienia odwołania – udział w przygotowaniu projektu odpowiedzi na odwołanie oraz uczestniczenie, po stronie zamawiającego, w roli eksperta w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, od chwili złożenia odwołania w postępowaniu na wybór Wykonawcy systemu TRANS-TACHO do momentu wydania orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.


TRANS-TACHO pozwoli na zdalną obsługę klientów Głównego Urzędu Miar w zakresie tachografów. Powstaną e-usługi, które ułatwią prowadzenie warsztatów tachografów, szkolenia techników, wykonywanie zawodu technika, wprowadzanie tachografów na rynek UE. Po uruchomieniu systemu informatycznego TRANS-TACHO załatwienie powyższych spraw w naszym urzędzie będzie możliwe przez Internet.

Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

do góry