Nawigacja

EMPIR

EMPIR

Autor : Joanna Przybylska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Obrazek wprowadzający do tematu Projektów badawczych EMPIR. Na zdjęciu maszyna spawalnicza, spod której sypią się iskry. W lewym górnym rogu logo GUM, w prawym dolnym rogu logo projektu EMPIR.

Obszar Czas trwania

Nr projektu
i
skrócona nazwa

Tytuł projektu (zlinkowany do informacji nt. projektu dostępnych na stronie EURAMET) Koordynator Kontakt w GUM

Research Potential

01.06.2019
-
30.11.2022

18RPT02

adOSSIG

Developing an infrastructure for improved and harmonised metrological checks of blood-pressure measurements in Europe

Václav Sedlák (CMI, Czechy)

Michał Nawotka
e-mail: michal.nawotka@gum.gov.pl
tel. 22 581 9557
Research Potential 01.09.2019
-
31.08.2022
18RPT01

ProbeTrace
Traceability for contact probe and stylus instrument measurements Okhan Ganioglu (TÜBİTAK UME, Turcja) Łukasz Ślusarski
e-mail: lukasz.slusarski@gum.gov.pl
tel. 22 581 9318
Anna Trych-Wildner
e-mail: anna.wildner@gum.gov.pl
tel. 22 581 9278
SI Broader Scope 01.06.2019
-
30.11.2022
18SIB01

GeoMetre
Large-scale dimensional measurements for geodesy Florian Pollinger (PTB, Niemcy) Mariusz Wiśniewski
e-mail: mariusz.wisniewski@gum.gov.pl
tel. 22 581 9558
SI Broader Scope 01.05.2019
-
31.10.2022
18SIB05

ROCIT
Robust Optical Clocks for International Timescales Helen Margolis (NPL, Wielka Brytania) Maciej Gruszczyński
e-mail: maciej.gruszczynski@gum.gov.pl
tel. 22 581 9472
SI Broader Scope 01.09.2019
-
28.02.2023

18SIB08

ComTraForce

Comprehensive traceability for force metrology services Rolf Kumme (PTB, Niemcy) Janusz Fidelus
e-mail: janusz.fidelus@gum.gov.pl
tel. 22 581 9426
Health 01.09.2019
-
28.02.2023

18HLT04


UHDpulse

Metrology for advanced radiotherapy using particle beams with ultra-high pulse dose rates Andreas Schüller (PTB, Niemcy) Adrian Knyziak
e-mail: adrian.knyziak@gum.gov.pl
tel. 22 581 9358
Energy 01.09.2020
-
31.08.2023
19ENG08

WindEFCY
Traceable mechanical and electrical power measurement for efficiency determination of wind turbines Rolf Kumme (PTB, Niemcy) Janusz Fidelus
e-mail: janusz.fidelus@gum.gov.pl
tel. 22 581 9426
Energy 01.09.2020
-
31.08.2023
19ENG05

NanoWires
High throughput metrology for nanowire energy harvesting devices Uwe Brand (PTB, Niemcy) Janusz Fidelus
e-mail: janusz.fidelus@gum.gov.pl
tel. 22 581 9426
Support for Network 01.06.2020
-
31.05.2024
19NET02

EMN-Quantum
Support for a European Metrology Network on quantum technologies Ivo Pietro Degiovanni (INRIM, Włochy) Robert Jasiński
e-mail: robert.jasinski@gum.gov.pl
tel. 22 581 9460
Support for Network 01.06.2020
-
31.05.2024

19NET01

AdvManuNet

Support for a European Metrology Network on advanced manufacturing Harald Bosse (PTB, Niemcy) Dariusz Czułek
e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl
tel. 22 581 9284
Support for Network 01.06.2020
-
31.05.2024
19NET03

supportBSS
Support for a European Metrology Network on reliable radiation protection regulation  Annette Röttger (PTB, Niemcy) Michał Derlaciński
e-mail: michal.derlacinski@gum.gov.pl
tel. 22 581 9522
Fundamental 01.06.2021
-
31.05.2024
20FUN03

COMET
Two dimensional lattices of covalent- and metal-organic frameworks for the Quantum Hall resistance standard Félix Isidro Raso Alonso
(CEM, Hiszpania)
Grzegorz Łuka
e-mail: grzegorz.luka@gum.gov.pl
tel. 22 581 9302
Industry 01.05.2019
-
31.07.2022

20IND02

DynaMITE

Dynamic applications of large volume metrology in industry of tomorrow environments Andrew Lewis (NPL, Wielka Brytania) Mariusz Wiśniewski
e-mail: mariusz.wisniewski@gum.gov.pl
tel. 22 581 9558
Industry 01.06.2021
-
31.05.2024
20IND07

TracOptic
Traceable industrial 3D roughness and dimensional measurement using optical 3D microscopy and optical distance sensors Uwe Brand (PTB, Niemcy) Adam Wójtowicz
e-mail: adam.wojtowicz@gum.gov.pl
tel. 22 581 9148
Industry 01.09.2021
-
31.08.2024
20IND08

MetExSPM
Traceability of localised functional properties of nanostructures with high speed scanning probe microscopy Virpi Korpelainen
(VTT Oy, Finlandia)
Piotr Sosinowski
e-mail: piotr.sosinowski@gum.gov.pl
tel. 22 581 9507

 

 

Informacja o programie EMPIR

EMPIR, jako następca programu EMRP (European Metrology Research Programme), wspiera w swych celach i założeniach inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”, w tym „Unia innowacji”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” i „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, powiązane ściśle z rozwojem badań w dziedzinie metrologii. EMPIR stanowi platformę komunikacji pomiędzy nauką a przemysłem poprzez proponowanie rozwiązań innowacyjnych, wspieranie i rozwój normalizacji oraz standaryzacji, które umożliwiają swobodną wymianę handlową na skalę światową nowych produktów i usług. EMPIR jest realizowany i finansowany w ramach 8. programu ramowego – „Horyzont 2020” w latach 2014–2023, z budżetem wynoszącym 600 mln euro, zapewnionym wspólnie przez Komisję Europejską oraz kraje uczestniczące (wkładami w równych częściach). Udział finansowy Polski w programie badawczym EMPIR wynosi 2,5 mln euro.

Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR) to w swoich celach i założeniach sukcesor Programu EMRP, który jest skoncentrowany na wspieraniu projektów z zakresu R&D w tematyce metrologicznej i jednocześnie ukierunkowanych na innowacyjność i jej transfer w formie nowych technologii do sektora przemysłowego. Program EMPIR również jest realizowany na podstawie Art. 185 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (pt. „Udział Unii w programach badawczych i rozwojowych”). Uczestnikami EMPIR są jak w poprzednim programie krajowe instytucje metrologiczne (NMI) oraz krajowe instytucje desygnowane (DI – depozytariusze wzorców państwowych).

Program EMPIR stwarza możliwości równoprawnego udziału, tj. w roli beneficjenta środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów, również ośrodkom naukowo-badawczym oraz innym podmiotom zajmującym się działalnością badawczą, które do tej pory miały do nich dość ograniczony dostęp. Dofinansowanie dla nich, pochodzące z wkładu Komisji Europejskiej (300 mln euro), do całkowitego budżetu programu EMPIR wynosi 90 mln euro. W ramach wspólnych projektów badawczych EMPIR podjęło współpracę 37 państw członkowskich EURAMET.

W programie EMPIR są realizowane projekty o charakterze naukowo-badawczym, których celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego oraz tzw. Normative – dla potrzeb procesów normalizacji. Wspólne projekty badawcze JRP (ang. Joint Research Projects) powinny łączyć w sobie priorytety strategiczne kilku państw na zasadach skoordynowanej odpowiedzi (np. inteligentnej specjalizacji) w ramach regionu lub na poziomie europejskim. Propozycje tematów badawczych (Proposal Research Topics), z których formowane są przyszłe JRPs, mogą się natomiast skupiać na potrzebach krajowych w dziedzinie metrologii.

Projekty badawcze z rodzaju Research Potential Topics (RPot) umożliwiają rozwijającym się NMI wzrost możliwości technicznych i naukowych na poziomie krajowych i regionalnych priorytetów strategicznych. Rozwijanie kompetencji technicznych należy wiązać z potrzebami kluczowych interesariuszy. Projekty RPot mają na celu zwiększenie konkurencyjności przemysłu oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom społecznym danego regionu. Ważne, aby zdolności NMI wypracowane w danym JRP były utrzymane i rozwijane również po zakończeniu projektu. W tym celu wybrane tematy badawcze będą nadal kontynuowane w ramach nowych projektów EMPIR. Ponadto, od roku 2014 są również dostępne wezwania typu Support for Impact Projects (SIPs) – wsparcie dla wdrożeń, rozszerzające wyraźnie zakres podstawowych projektów badawczych (JRPs). Wezwanie SIP nie polega na finansowaniu badań, ale na działaniach służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu uzyskanej wiedzy z zakończonych już projektów IMERA-Plus lub EMRP.

Wezwanie 2015 wprowadziło również moduł obejmujący projekty „pre-normalizacyjne”, mające na celu wspieranie procesów normalizacji (w tym proponowanie zmian w obowiązujących przepisach, tworzenie nowych regulacji w różnych obszarach metrologii). Pojawienie się projektów tego typu w ramach EMPIR związane jest z ważną rolą, jaką stanowią procesy normalizacyjne w rozwoju gospodarczym.

Projekty EMPIR, podobnie jak EMRP są realizowane w ramach tematycznie skategoryzowanych wezwań. W latach 2014–2018 EURAMET ogłosił następujące wezwania EMPIR:

 • 2014: Przemysł (IND), Potencjał badawczy (RPot), 
 • 2015: Zdrowie (HLT), Zagadnienia normatywne (NRM), Potencjał badawczy (RPot), Szerszy zakres SI (Broader Scope SI), Wdrożenia (SIP), 
 • 2016: Energia (ENG), Środowisko (ENV), Zagadnienia normatywne (NRM), Potencjał badawczy (RPot), Wdrożenia (SIP), 
 • 2017: Metrologia Podstawowa (FUN), Przemysł (IND), Zagadnienia normatywne (NRM), Potencjał badawczy (RPT), Wdrożenia (SIP), 
 • 2018: Szerszy zakres SI (SIB), Metrologia dla zdrowia (HLT), Zagadnienia normalizacyjne (PREN), Potencjał badawczy (RPot), Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET), Wdrożenia (SIP).

W 2018 roku, jako wsparcie zapoczątkowanego ostatnio procesu tworzenia europejskich sieci metrologicznych (EMNs), mających na celu utworzenie wspólnej europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze metrologii, do ustalonej uprzednio listy wezwań została dołączona nowa kategoria: Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET).

W roku 2019 EURAMET ogłosił odpowiednio wezwania:

 • Metrologia dla środowiska (ENV)
 • Metrologia dla energii (ENG)
 • Zagadnienia normalizacyjne (NRM)
 • Potencjał badawczy (Rpot)
 • Wsparcie dla sieci metrologicznych (Net)
 • Wdrożenia (SIP).

Literatura

 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich, Dz. U. L 257/12 z 30.9.2009.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104-173).
 3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 555/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udziału Unii w Europejskim programie na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR) podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich, Dz. U. L 169/27 z 7.6.2014.

13.01.2021 Otwarcie I etapu wezwania 2021 programu EPM (European Partnership on Metrology)

13 stycznia 2021 r. EURAMET otworzył I etap wezwania 2021 EPM i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

 • Metrology Support for the Green Deal (Wsparcie metrologiczne dla Zielonego Ładu)
 • Research Potential for the Green Deal (Rozwijanie potencjału metrologicznego w odniesieniu do Zielonego Ładu)
 • Metrology Support for Regulation and Standards (Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji)

Etap I: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań czy problemów. Pomocne w tym względzie mogą być również dokumenty opracowane przez Europejskie Sieci Metrologiczne, Komitety Techniczne EURAMET, WELMEC, CEN-CENELEC, dostępne w zakładkach „Stage 1 Orientation”: Call 2021 - Green Deal (euramet.org) oraz Call 2021 - Normative (euramet.org)

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania, będą podlegać dalszej ocenie w etapie II.

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania oraz instrukcje i szablony dokumentów, są dostępne na stronie internetowej EURAMET MSU: EMPIR Participant Portal (euramet.org)

 

Kontakt z EURAMET (Programme Manager): empir.msu@euramet.org

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar: joanna.przybylska@gum.gov.pl

 

08.01.2020

Propozycje można zgłaszać w następujących obszarach tematycznych:

 • Przemysł (IND),
 • Badania Podstawowe (FUN),
 • Zagadnienia normalizacyjne (NRM),
 • Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET),

Etap I

Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań czy problemów. W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania EMPIR, będą podlegać dalszej ocenie w etapie II.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wezwań EMPIR oraz szablony dokumentów dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET: https://msu.euramet.org/calls.html


Kontakt z Programme Managerem EURAMET:

empir.msu@euramet.org

 

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar

joanna.przybylska@gum.gov.pl

 

10.01.2019

Wezwanie programu EMPIR - Etap I otwarty

9 stycznia 2019 r. EURAMET zainaugurował I etap wezwań EMPIR 2019 i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

 • Metrologia dla środowiska (ENV),
 • Metrologia dla energii (ENG),
 • Zagadnienia normalizacyjne (PREN),
 • Potencjał badawczy (RPot),
 • Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET),
 • Wsparcie dla wdrożeń (SIP) – termin otwarcia, jak podano niżej.

Etap I: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Wezwanie dla projektów z obszaru Wsparcie dla wdrożeń, mających na celu zwiększenie oddziaływania zrealizowanych uprzednio projektów i-MERA Plus i EMRP zostanie otwarte w dniu 16 lipca 2019 r. i zamknięte w dniu 16 września 2019 o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań, problemów lub możliwości dla potencjalnych tematów badawczych (PRT, z ang. Potential Research Topics).

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania EMPIR, będą podlegać dalszej ewaluacji w etapie II.

Etap II wezwania dla wspólnych projektów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych, podlegających kryteriom kwalifikowalności, zostanie otwarty w dniu 13 czerwca 2019 r. i zamknięty w dniu 30 października 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dot. wezwań EMPIR dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET: msu.euramet.org.

 

Kontakt w GUM w sprawie programu EMPIR: joanna.przybylska@gum.gov.pl

Kontakt z Programme Managerem w EURAMET: empir.msu@euramet.org

 

Europejski program na rzecz innowacji i badań w metrologii (EMPIR) 2014-2023 - broszura

 

Okładka broszury EMPIR.

 

do góry