Nawigacja

Aktualności

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę kampusu GUM

Autor : Kaja Drąg
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

10 listopada 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach – Etap 1 (KAMPUS)”.

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

Pierwotnie Zamawiający otrzymał piętnaście ofert od Wykonawców zainteresowanych realizacją inwestycji. Ostatecznego wyboru dokonano spośród pięciu ofert Wykonawców, którzy wyrazili dalszą chęć udziału w postępowaniu poprzez przedłużenie terminu związania ofertą ponad termin wynikający ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty, został dokonany przez zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Najkorzystniejszą ofertą, wybraną przez Zamawiającego, okazała się oferta złożona przez Wykonawcę FB Anna-Bud Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00 124 Warszawa. Oferta nie podlegała odrzuceniu, a Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. Ponieważ cena zaoferowana przez Wykonawcę jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął starania o zwiększenie dofinansowania. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przekazania niniejszej informacji.

Numer oferty

Wykonawca

Wartość złożonej oferty

Ilość punktów
w kryterium Cena (pkt)

Długość oferowanego
okresu gwarancji w miesiącach

Ilość punktów
w kryterium
Okres gwarancji (pkt)

Suma punktów

14

FB Anna-Bud Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

104 824 807,52 zł

60,00

80

40

100,00

1

Konsorcjum:
Lider: Trakcja PRKiI, Aleje Jerozolimskie 100 IIp.,
00-807 Warszawa
Partner: MGBUILDING Sp. z o.o. Sp. k., 1 Maja 157, 25-614 Kielce

113 416 588,64 zł

55,45

80

40

95,45

5

MAR-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością budownictwo SP.K., ul. Pawła Włodkowica 2C, 03-262 Warszawa

115 473 212,00 zł

54,47

80

40

94,47

13

Erbud S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

117 516 168,00 zł

53,52

80

40

93,52

10

Hochtief Polska S.A., ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa

130 373 531,29 zł

48,24

80

40

88,24

 

Szczegółowe informacje: Zawiadomienie o wyborze oferty

 

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

do góry