Nawigacja

Aktualności

Umowa z Generalnym Wykonawcą na budowę Kampusu GUM podpisana!

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

31 grudnia 2020 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia o nazwie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM - Etap I.”

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

Umowa została zawarta pomiędzy partnerami projektu: Głównym Urzędem Miar oraz Politechniką Świętokrzyską a Generalnym Wykonawcą – Firmą Budowlaną ANNA-BUD sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych zespołu budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni
13 826,40 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu dla przedsięwzięcia realizowanego w Kielcach o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”. Umowa jest efektem zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego z początku tego roku. Jego wyniki zostały ogłoszone 10 listopada br. Wartość złożonej przez Firmę Budowlaną Anna-BUD sp. z o.o. oferty opiewa na kwotę 104 824 807,52 zł.

Ze strony zamawiającego umowę podpisał przedstawiciel konsorcjum – Dyrektor Generalny Urzędu – Łukasz Bryła. Ze strony wykonawcy budowy - FB Anna - Bud umowa podpis na umowie złożyła p. Anna Bartela – Prezes Zarządu oraz Artur Bławata
– Prokurent.

Łączna wartość projektu wynosi 188 821 329,05 PLN, zaś wysokość dofinansowania z EFRR – 165 286 784,64 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

W ciągu tygodnia od podpisania umowy nastąpi przekazanie generalnemu wykonawcy placu budowy. Pierwsze wbicie łopaty nastąpi tuż po zakończeniu prac przygotowawczych, polegających m.in. na ogrodzeniu terenu budowy oraz przygotowaniu infrastruktury technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zespołu budynków połączonych ciągiem komunikacyjnym tzw. „kładką”, na który składają się: budynek OT (obsługowo-techniczny), laboratorium L1 (akustyka i drgania), laboratorium L11 (metrologia interdyscyplinarna), budynek WR (warsztat), laboratorium L10 (termometria), laboratorium L7 (masa), laboratorium L2_L4 (czas i częstotliwość oraz długość), kładka KL wraz z instalacjami wewnętrznymi, wolnostojącego budynku magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7 oraz kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zaplanowana infrastruktura badawcza zwiększy urynkowienie działalności badawczo–rozwojowo–wdrożeniowej poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym.

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar, przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Zaplanowany do realizacji projekt umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Działalność Kampusu wpłynie również na zatrzymanie zjawiska tzw. „drenażu mózgów”. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez organizację licznych szkoleń i płatnych staży zagranicznych, rozwój naukowy (przewody doktorskie we współpracy z ośrodkami naukowymi, publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). Dodatkowo, bezpośrednie kontakty z ekspertami międzynarodowymi współpracującymi w ramach Komitetów Technicznych EURAMET i Komitetów Doradczych CIPM, zapewnią naszej kadrze udział w europejskich programach badawczych typu EMPIR. W szczególny sposób wspierana będzie wynalazczość i innowacyjność.

W laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, zgodnie z najnowszymi trendami światowymi. W ten sposób zaspokajane będą potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna).

Wraz z zakończeniem realizacji etapu I projektu rozpoczną się prace metrologiczne w dziedzinach: 

 • Akustyki: - prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie metrologii akustycznej;  
 • czasu i częstotliwości: - prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie pierwotnych i optycznych atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skal czasu, precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości;
 • długości: - prace badawczo–rozwojowe dotyczące pomiarów długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, przyrządów do pomiarów prędkości pojazdów podczas kontroli ruchu drogowego, taksometrów
  i tachografów.
 • masy: - prace w dziedzinie pomiarów masy, lepkości, ciśnienia, siły, momentu siły. 
 • termometrii: - prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie pomiarów temperatury, temperatury punktu rosy / szronu oraz wilgotności względnej.
 • Interdyscyplinarnych: - prace badawczo–rozwojowe m.in. w dziedzinach związanych z technologiami cyfrowymi.

Projekt KAMPUS realizowany jest od stycznia 2019 r. (początkowo w ramach Porozumienia o dofinansowaniu nr RPSW.01.01.00-26-0001/18). Liderem przedsięwzięcia jest Główny Urząd Miar, realizujący projekt w konsorcjum z partnerem - Politechniką Świętokrzyską.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

 • Od lewej: Anna Bartela – Prezes Zarządu FB Anna-Bud, Łukasz Bryła - Dyrektor Generalny GUM, Jacek Semaniak - Prezes GUM Przy stole siedzą kobieta i mężczyzna, między nimi stoi mężczyzna. Od lewej: Anna Bartela – Prezes Zarządu FB Anna-Bud, Łukasz Bryła - Dyrektor Generalny GUM, Jacek Semaniak - Prezes GUM. Za nimi roll-upy Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM.
  Od lewej: Anna Bartela – Prezes Zarządu FB Anna-Bud, Łukasz Bryła - Dyrektor Generalny GUM, Jacek Semaniak - Prezes GUM
 • Anna Bartela – Prezes Zarządu FB Anna-Bud, Łukasz Bryła - Dyrektor Generalny GUM Kobieta ubrana na czerwono i mężczyzna w ciemnym garniturze siedzą pochyleni nad podpisywanymi dokumentami. Siedzą od lewej: Anna Bartela – Prezes Zarządu FB Anna-Bud, Łukasz Bryła - Dyrektor Generalny GUM. Z tyłu, za nimi tablica - roll up z napisem Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny.
  Anna Bartela – Prezes Zarządu FB Anna-Bud, Łukasz Bryła - Dyrektor Generalny GUM
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Mężczyzna w maseczce podpisuje dokumenty. W tle widać flagi, m.in. Unii Europejskiej.
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
 • Cztery osoby (trzech mężczyzn i jedna kobieta) stoją w kółku i rozmawiają. Z boku, za nimi widać dużą tablicę informacyjną Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM, Etap I.
do góry