Nawigacja

Wzorce państwowe

Wzorce państwowe

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 

Państwowy wzorzec jednostki miary  

Miejsce utrzymywania

Miniaturka stanowiska pomiarowego wzorca ciśnienia akustycznego  

CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

Samodzielne Laboratorium
Akustyki, Ultradźwięków i Drgań GUM (L1)

Miniaturka stanowiska pomiarowego wzorca wielkości drgań mechanicznych

WIELKOŚCI DRGAŃ MECHANICZNYCH

Samodzielne Laboratorium
Akustyki, Ultradźwięków i Drgań GUM (L1)

Miniaturka stanowiska pomiarowego wzorca długości. Na zdjęciu m.in. laser oraz syntezer częstotliwości optycznych
 

DŁUGOŚCI

Samodzielne Laboratorium
Długości GUM (L4)

Stanowisko widoczne na zdjęciu składa się z precyzyjnego stołu obrotowego z łożyskowaniem powietrznym oraz autokolimatora fotoelektrycznego bardzo wysokiej rozdzielczości
 

KĄTA PŁASKIEGO 

Samodzielne Laboratorium Długości GUM

Zdjęcie stanowiska pomiarowego wzorca ilości substancji, czyli mola

ILOŚCI SUBSTANCJI

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM (L3)

Wzorzec widoczny na zdjęciu składa się z kompletu pięciu kwarcowych płytek kontrolnych

KĄTA SKRĘCENIA PŁASZCZYZNY POLARYZACJI PŁASKOSPOLARYZOWANEJ FALI ŚWIETLNEJ W WIDZIALNYM ZAKRESIE WIDMA 
 

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM (L3)


 

WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA
  

Samodzielne Laboratorium Długości GUM

  

STRUMIENIA ŚWIETLNEGO 

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii

  


 

ŚWIATŁOŚCI
  

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii GUM

MASY

Samodzielne Laboratorium Masy GUM


 

NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO STAŁEGO
  

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM
 

INDUKCYJNOŚCI
  

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ  
  

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

STOSUNKU NAPIĘĆ ELEKTRYCZNYCH PRZEMIENNYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO PRZEMIENNEGO

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

STOSUNKU PRĄDÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEMIENNYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

REZYSTANCJI

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI 

Samodzielne Laboratorium Czasu GUM
  

PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WŁAŚCIWEJ ELEKTROLITÓW

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM

GĘSTOŚCI
  

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM
  

TEMPERATURY W ZAKRESIE OD -189,3442 °C DO 961,78 °C 

Samodzielne Laboratorium Termometrii GUM
  


 

pH
  

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM
  

AKTYWNOŚCI PROMIENIOTWÓRCZEJ RADIONUKLIDÓW
  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku (wzorzec nadzorowany przez GUM)
  
TEMPERATURY W ZAKRESIE NISKICH WARTOŚCI
(od -259,3467 °C do 0,01 °C)
  
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (wzorzec nadzorowany przez GUM)
  

Państwowe wzorce jednostek miar, utrzymywane przez Główny Urząd Miar, reprezentują najwyższy w kraju poziom dokładności. Są to wzorce jednostek miar uznane urzędowo w Rzeczypospolitej Polskiej za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostek miar danej wielkości fizycznej. Zgodnie z utrzymywaną przez Główny Urząd Miar spójnością pomiarową, wzorce niższych rzędów, będące w dyspozycji urzędów miar, laboratoriów akredytowanych czy przemysłu, odnosi się do wzorców państwowych.

Warunki i tryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz.U. Nr 44, poz. 280).

Prezes Głównego Urzędu Miar informuje w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych w powyższym rozporządzeniu.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. Nr 44, poz. 660) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu (M. P. Nr 48, poz. 738). 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. z 2004 r. Nr 1, poz. 20).  

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. Nr 22, poz. 394).

Jednostki miar w Polsce określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024) wraz z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1224).

do góry