Nawigacja

Pracownia Badań Oprogramowania

Pracownia Badań Oprogramowania

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W metrologii wiarygodność i jakość wyników pomiarów w znacznej mierze zależą od bezpieczeństwa oprogramowania sterującego procedurą pomiarową oraz przeznaczonego do dalszego przetwarzania danych. Wypracowane sposoby zabezpieczeń oprogramowania i danych cyfrowych, a także zasady zarządzania i nadzoru nad oprogramowaniem oraz danymi metrologicznymi wyznaczają standardy bezpieczeństwa cyfrowego w laboratoriach pomiarowych, służące poprawie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników pomiarowych, wykorzystywanych w wielu dziedzinach gospodarki i nauki.

  • Badania bezpieczeństwa oprogramowania

Ekran wyświetlający program obliczeniowy

Pracownia badań oprogramowania realizuje zadania Głównego Urzędu Miar w obszarze szeroko rozumianych badań oprogramowania metrologicznego, w szczególności oprogramowania przyrządów pomiarowych podlegającego certyfikacji – dla potrzeb prawnej kontroli metrologicznej (przyrządy podlegające przepisom krajowym i europejskim – Dyrektywy MID i NAWI). Możliwe jest również prowadzenie badań zgodności oprogramowania metrologicznego z wymaganiami metrologicznymi, a także związanymi z bezpieczeństwem IT oraz specyficznymi wymaganiami użytkownika. 

Badania są realizowane z wykorzystaniem autorskiej metodyki testów, uwzględniającej przypadki testowe i kryteria akceptacji przygotowane z uwzględnieniem analizy ryzyka rzeczywistych zagrożeń występujących w ich cyklu życia, a także potrzeb i wytycznych użytkowników przyrządów pomiarowych oraz standardów bezpieczeństwa i jakości laboratoriów metrologicznych.

Przyrządy pomiarowe podlegające badaniom oprogramowania w ramach prawnej kontroli metrologicznej:

  • Rozwój technologii i standardów bezpieczeństwa ICT

obrazek: internet rzeczy - ikony czarno-białe oddające różnorodność sieci

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych powoduje tendencję do szybkiego wdrażania najnowszych technologii ICT w metrologii i pracy laboratoriów badawczo-pomiarowych. Z tego względu od wiodących instytucji metrologicznych oczekiwane jest opracowanie tzw. konfiguracji referencyjnych w celu minimalizacji ryzyka zaburzenia jakości pomiarów. Bierzemy również udział w opracowywaniu nowoczesnych rozwiązań wspierających rozwój technologii wspomagających realizację idei Przemysł 4.0, w tym przetwarzania zbiorów typu Big-Data, rozwiązań technologicznych z zakresu technologii Internet of Things, wsparcia zabezpieczeń elektronicznych i kryptograficznych wspierających bezpieczne ich zastosowanie w technikach pomiarowych.

Pracownia Badań Oprogramowania bierze aktywny udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji metrologicznych i normalizacyjnych, takich jak OIML, WELMEC, a także przygotowywania norm i regulacji z związanych z bezpieczeństwem ICT przyrządów pomiarowych.

Obecnie obowiązujące wymagania prawne i normalizacyjne odnoszące się do oprogramowania  przyrządów pomiarowych

Oprócz udziału w rozwoju ww. norm i przepisów, Pracownia Badań Oprogramowania bierze czynny udział w pracach komitetów technicznych PKN, grupy CertiSecPL przygotowującej zasady certyfikacji produktów informatycznych oparte na normach Common Criteria.

Ostatnie publikacje:

1. Mosiądz M., Sobiech J., Wójcik J., Bezpieczeństwo cyfrowe a rzetelność pomiarów, XIII Konferencja naukowo-techniczne Problems and Progress in Metrology 2018, Szczyrk, http://ppm.polsl.pl/materialy.

2. Mosiądz M., Sobiech J., Wójcik J., Bezpieczeństwo oprogramowania metrologicznego, L Miedzyuczelniania Konferencja Metrologów MKM 2018, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 59, Gdańsk 2018, p. 141.

3. Mosiądz M., Puchalski J., Szelągowski P., Wójcik P., Methods of software update securing in measurement devices, 3rd Workshop „Software and ICT related challenges in legal metrology, Berlin 21-22.06.2017. 

4. Mosiądz M., Puchalski J., Szelągowski P., Wójcik P., Software separation solutions, 3rd Workshop „Software and ICT related challenges in legal metrology, Berlin 21-22.06.2017. 

Zapraszamy do współpracy przy definiowaniu wymagań dla oprogramowania metrologicznego oraz zasad pracy w laboratoriach pomiarowych w obszarze bezpieczeństwa ICT.

Poszukujemy i stale rozwijamy nowe zastosowania dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowania, w różnych obszarach prawnej kontroli metrologicznej. Jeśli posiadacie Państwo określone potrzeby informatyczno-metrologiczne, lub identyfikujecie przeszkody techniczne w realizowanych projektach, zachęcamy do kontaktu .

 

do góry