Podstawy prawne nadzoru rynku

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie 339/93/EWG (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30), zwane dalej „rozporządzeniem 765/2008”.

Dyrektywy:

Powyższe dyrektywy zostały przeniesione do prawodawstwa polskiego ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) oraz niżej wymienionymi rozporządzeniami: