Nawigacja

Kampus

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (KAMPUS)

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Projekt Kampus zakłada budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami.

 

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

Wizualizacja świętokrzyskiego kampusu laboratoryjnego GUM - widok budynków z lotu ptaka

Wizualizacja frontu budynku świętokrzyskiego kampusu laboratoriów GUM

Szczegółowym celem projektu jest takie uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego GUM, którego efektem będzie stworzenie warunków do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną GUM a gospodarką.

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar, przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Zaplanowany do realizacji projekt umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Działalność kampusu laboratoryjnego i jego interakcja z nauką i gospodarką doprowadzi do aktywnej współpracy instytucji naukowych, związanej z wymianą myśli technologicznej w zakresie innowacyjnych metod pomiaru i rozwoju najnowszych technologii.

Wybudowany Kampus wpłynie na rozwój badań naukowych na poziomie krajowym i europejskim. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesną infrastrukturę, zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych oraz zakłóceń, zwiększenie możliwości technicznych w stosunku do stanu obecnego bezpośrednio wpłyną na jakość prowadzonych badań naukowych. Jakość ta wyrażona zostanie poprzez wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz przez zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie.

INWESTYCJA W NAUKĘ I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Projekt Kampus ma charakter unikalny. Będzie stanowił realne wsparcie Krajowej Instytucji Metrologicznej, stanie się miejscem, gdzie spotykać się będą środowiska badawcze omawiające problemy naukowe i techniczne, pracujące nad wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, takich jak: szkoły, uczelnie, pozostałe instytuty badawcze czy wojsko. W ramach jego struktury nastąpi rozwój narodowej infrastruktury pomiarowej.

Nieoceniony będzie wkład Kampusu we wzrost konkurencyjności polskiego sektora badań naukowych. Laboratoria wyposażone zostaną w nowoczesną infrastrukturę pomiarową zapewniającą spójność pomiarową na najwyższym poziomie. Wzorce wielkości fizycznych powiązane będą z międzynarodowym systemem metrologicznym poprzez udział w porównaniach kluczowych.

Kampus zapewni profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju i z zagranicy, za pośrednictwem której będzie świadczył usługi o najwyższym światowym standardzie. Działalność Kampusu wpłynie na zatrzymanie zjawiska tzw. „drenażu mózgów”. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez organizację licznych szkoleń i płatnych staży zagranicznych, rozwój naukowy (przewody doktorskie we współpracy z ośrodkami naukowymi, publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). Dodatkowo bezpośrednie kontakty z ekspertami międzynarodowymi współpracującymi w ramach Komitetów Technicznych EURAMET i Komitetów Doradczych CIPM, zapewnią naszej kadrze udział w europejskich programach badawczych typu EMPIR. W szczególny sposób wspierana będzie wynalazczość i innowacyjność.

W ramach współpracy z ośrodkami akademickimi z całego kraju, nastąpi podniesienie poziomu wykształcenia oraz świadomości znaczenia pomiarów wśród kadry naukowej i studentów. Współpraca kadry naukowej z przedsiębiorcami oraz wzbogacenie rynku pracy w wyposażonych w nowe kompetencje absolwentów sprawi, że projekt sprzyjać będzie kumulowaniu kapitału ludzkiego, który będzie podstawą do stymulowania rozwoju gospodarczego. Zasoby aparaturowe oraz ludzkie Kampusu będą stanowić atrakcyjny wkład dla projektów międzynarodowych, co pozwoli na umiędzynarodowienie działalności naukowo-badawczej Kampusu.

DLA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej, rozwojowej i naukowej tworzonego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską Kampusu jest wykorzystanie nauki z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii, miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.

Podstawą do realizacji tak określonego celu jest dostosowanie krajowej instytucji metrologicznej do dzisiejszych warunków i wymogów polskiej gospodarki.
 

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (KAMPUS)"

Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/20

Czas trwania projektu01/01/2019 - 31/12/2023

Wartość projektu: 188 821 329,05 PLN

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 165 286 784,64 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. 

Cel projektu:

Istotą projektu jest uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej, w efekcie czego stworzone zostaną warunki do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką. 

Zaplanowana infrastruktura badawcza zwiększy urynkowienie działalności badawczo–rozwojowo–wdrożeniowej poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym.

Liderem projektu jest Główny Urząd Miar, działający w imieniu konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską (partner projektu).

 

Osiągnięte produkty główne i kamienie milowe

31.12.2023 r. - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego

07.06.2021 r. - Uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar

31.12.2020 r. - Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia o nazwie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM - Etap I.”

15.12.2020 r. - Podpisanie umowy na przekazanie gruntów pod budowę

10.11.2020 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę kampusu GUM

09.11.2020 r. - Nowe Porozumienie o dofinansowanie Projektu KAMPUS

14.07.2020 r. - Otwarcie ofert na budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

05.03.2020 r. Odpowiedzi na pytania Oferentów w postępowaniu przetargowym na Generalnego Wykonawcę.

17.02.2020 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę.

30.01.2020 r. – Przygotowanie OPZ i SIWZ na Generalnego Wykonawcę.

08.01.2020 r. – Odbiór architektonicznej dokumentacji wykonawczej.

28.11.2019 r. – Uzyskanie decyzji 650/2019. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Decyzja uprawomocniła się w dniu 16.12.2019 r.

01.08.2019 r. – Złożenie wniosku o uzyskanie Pozwolenia na budowę.

31.07.2019 r. – Odebranie dokumentacji - Projekt Budowlany.

08.07.2019 r. – Otwarcie dialogu technicznego z przedstawicielami rynku budowlanego. Do dialogu przystąpiło 5 wiodących w Polsce przedsiębiorstw budowlanych, w tym jedno typowe z regionu świętokrzyskiego. Efektem dialogu będą finalne założenia realizacyjne budowy Kampusu. Dialog techniczny ma służyć uszczegółowieniu wymagań wobec oferentów na Głównego Wykonawcę budowy ŚKLGUM oraz skutecznemu przeprowadzeniu przetargu.

03.07.2019 r. – Dokumentacja - Projekt budowlany dostarczona do oceny i odbioru. Planowany ostateczny odbiór to 31 lipca 2019 r.

04.06.2019 r. – Ogłoszenie dialogu technicznego, związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ŚKLGUM w Kielcach.

15.05.2019 r. – Zdefiniowane profile pracowników ŚKLGUM – profile określają wymagania wobec kandydatów na pracowników ŚKLGUM i będą wykorzystywane w procesie rekrutacji i przygotowywania kadry przyszłego Kampusu, począwszy już od roku 2019.

25.04.2019 r. – Aneks Porozumienia o dofinansowaniu – w Aneksie GUM określono jako Beneficjenta – Lidera. Stworzono możliwość przepływów środków z dofinansowania na rachunki Partnera, tj. PŚk.

30.04.2019 r. – Wykonana koncepcja wielobranżowa ŚKLGUM – Wykonawca dokumentacji architektonicznej – firma BDM Architekci – przekazała projekt wielobranżowy inwestycji ŚKLGUM.

05.03.2019 r. – Podpisanie umowy na realizację kompleksowej dokumentacji projektowej.

21.12.2018 r. – Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej – Konkurs został przeprowadzony przez GUM w oparciu o zdefiniowane wymagania badawcze i metrologiczne, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP). Ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego, p. Jacka Lenarta nastąpiło w siedzibie SARP. Zwycięstwo, I nagroda – 45 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki przypadły firmie BDM Architekci z Warszawy.

20.12.2018 r. – Podpisanie Porozumienia o dofinansowaniu z IZ RPO WŚ – Porozumienie zapewnia finansowanie inwestycji ŚKLGUM. Wartość projektu ustalono na poziomie ok. 162 mln zł., w tym dofinansowanie UE wynosi ok 90% wartości projektu.

15.11.2018 r. – Powołanie Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Rozwoju Przemysłu Województwa Świętokrzyskiego. Zadaniem Zespołu jest integracja środowisk przemysłowych i naukowych Kielc i Województwa Świętokrzyskiego wokół tworzenia i realizacji programu badawczego Kampusu GUM w Kielcach w taki sposób, aby wyniki badań były efektywnie wykorzystywane w rozwoju produktów i procesów produkcyjnych w przemyśle.

30.10.2018 r. – Złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podpisali w imieniu Lidera Konsorcjum - Dyrektor Generalny GUM w Warszawie, Andrzej Hantz oraz Partner Konsorcjum Rektor PŚk, Wiesław Trąmpczyński.

29.10.2018 r. – Wykonanie Wewnętrznego Programu Funkcjonalno-Użytkowego – określono wymagania i oczekiwania dotyczące zadania budowlanego. Dokument stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.

13.10.2018 r. – Podpisanie Umowy Konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską. W obecności Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz oraz przedstawicieli GUM i Politechniki Świętokrzyskiej podpisana została umowa konsorcjalna, której celem jest szczegółowe opracowanie oraz realizacja Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”.

2018 r. – Analiza i wybór lokalizacji – przeanalizowano ok. 5 lokalizacji Kampusu laboratoryjnego pod względem m.in. geograficznym, funkcjonalnym, infrastrukturalnym, środowiskowym, społecznym i pracowniczym. Wybrano nieruchomość, przekazaną na ten cel przez Miasto Kielce, położoną na łagodnym zboczu Góry Hałasa, u zbiegu ulic Wrzosowej i al. Popiełuszki w Kielcach.

22.12.2017 r. - Przyjęcie Strategii GUM – zatwierdzenie „Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar 2018-2021” przez Ministra Finansów i Rozwoju, po wcześniejszym, pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Metrologii. Strategia uwzględnia zalecenia i wnioski NIK, sformułowane podczas kontroli nr KGP.410.009.01.2016, P/16/020, dotyczące zarządzania strategicznego. W Strategii GUM wskazano na problemy wynikające z obecnej lokalizacji GUM. Stwierdzono, że „niezbędna jest nowa siedziba kampusu GUM. Zalecono lokalizację poza centrum miasta Warszawy, odpowiednią do potrzeb krajowego NMI, a także dostępną komunikacyjnie zarówno dla interesariuszy krajowych, jak i zagranicznych.”

27.07.2017 r. - Określanie założeń metrologicznych i funkcjonalnych – rozpoczęcie prac Zespołu ds. Założeń Metrologicznych, których efektem było m.in.: stworzenie bazy danych zawierającej informacje na temat 468 stanowisk pomiarowych, z których każde opisane jest 47 parametrami, opracowanie opisów oraz wyceny projektowanych stanowisk pomiarowych, przygotowanie prognozy, zapotrzebowania, tematów i wyceny badań metrologicznych GUM (stan na IV kw. 2018 r.).

 

II. Ramowy plan

Kwiecień/Maj 2021 – wmurowanie aktu erekcyjnego inwestycji.

Marzec 2023 – oddanie obiektu do użytku.

Kwiecień-wrzesień 2023 – instalacje i uruchomienia metrologicznej aparatury badawczej.

Grudzień 2023 – rozliczenie i zamknięcie projektu.

Styczeń 2024 – rozpoczęcie procesów badawczych.                                                  

 

  •  Tabliczka informacyjna o Kampusie GUM z określonym celem projektu.
do góry