Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Masy

Autor : Anna Kania-Markocka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Laboratorium Masy realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianych pomiarów masy. W laboratorium utrzymywany jest państwowy wzorzec jednostki miary masy – prototyp kilograma nr 51 oraz państwowy wzorcowy gęstościomierz zbożowy 20 L nr 111.

W celu zapewnienia spójności z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI) oraz ze wzorcami pomiarowymi innych NMI Laboratorium Masy bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych, a także organizuje i uczestniczy w porównaniach krajowych.

Zadania

  • utrzymywanie państwowego wzorcowego gęstościomierza zbożowego 20 L nr 111
  • przekazywanie jednostki miary masy od wzorca państwowego do wzorców masy niższego rzędu w zakresie od 1 mg do 1000 kg;
  • wzorcowanie gęstościomierzy zbożowych wzorcowych I i II rzędu;
  • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie pomiarów masy;
  • prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem stanowisk pomiarowych;
  • realizowanie zadań Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia badań związanych z potwierdzaniem zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych z wymaganiami dyrektyw NAWI i MID;
  • realizowanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej w obszarze wykonywania badań wag samochodowych i gęstościomierzy zbożowych do zatwierdzenia typu;
  • organizowanie porównań międzylaboratoryjnych.

Usługi metrologiczne

Współpraca międzynarodowa

Przedstawiciele laboratorium biorą czynny udział w pracach i spotkaniach komitetów technicznych EURAMET TC-M, komitetu doradczego Masa i Wielkości Pochodne CCM, a także Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) oraz WELMEC - organizacji zrzeszającej instytucje odpowiedzialne za koordynację metrologii prawnej w krajach UE, EFTA oraz w krajach stowarzyszonych i kandydujących do UE.

Obraz zawierający Czcionka, logo, Grafika, projekt graficznyOpis wygenerowany automatycznie Logo OIML: na globus kuli ziemskiej naniesione litery OIML w kolorze niebieskim Welmec logo

Badania i rozwój

Przedstawiciele laboratorium biorą czynny udział w programach i projektach badawczych, np. w programie „Polska Metrologia”, którego celem jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią.

Laboratorium Masy intensyfikuje działania naukowe i inne przedsięwzięcia w zakresie technologii pomiarowych oraz wzmacnia współpracę zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi jednostkami naukowymi i innymi podmiotami gospodarczymi w tym zakresie. Integralnym elementem są działania doskonalące kompetencje naukowo-badawcze i kwalifikacje przedstawicieli Laboratorium Masy, obejmujące np. realizację doktoratów wdrożeniowych, udział w stażach zawodowych, studiach podyplomowych oraz w kursach i szkoleniach doskonalących.

Laboratorium Masy wykonuje także badania mające na celu rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinie masy, np. w zakresie dynamicznych pomiarów masy całkowitej i nacisków osi pojazdów samochodowych, a także prowadzi prace związane z utrzymaniem i rozwojem stanowisk pomiarowych.

jezdnia, na której wmontowane są wagi do dynamicznych pomiarów masy pojazdów

Transfer wiedzy

Przedstawiciele Laboratorium Masy biorą udział w krajowych konferencjach naukowych, dotyczących zagadnień metrologii masy. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia metrologiczne z zakresu m.in. wzorcowania wzorców masy, wag automatycznych i nieautomatycznych.

Stanowiska pomiarowe w Laboratorium

Kontakt do Laboratorium

do góry