Nawigacja

Wzajemne uznawanie

Wzajemne uznawanie

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Wzajemne uznawanie towarów i usług w unii europejskiej - zdjęcie portu przeładunkowego z gory: ogromna liczba kontenerów.

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 ma na celu wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu.

Wzajemne uznawanie ma zastosowanie do produktów w obszarze niezharmonizowanym lub do niezharmonizowanych aspektów produktów.

Rozporządzenie ma zastosowanie do towarów wszelkiego rodzaju wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim oraz do decyzji administracyjnych, które zostały podjęte lub mają zostać podjęte przez właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia w odniesieniu do takich towarów. Aby podlegać zakresowi rozporządzenia, decyzje administracyjne muszą opierać się na krajowym przepisie technicznym obowiązującym w państwie członkowskim przeznaczenia, a ich bezpośrednim lub pośrednim skutkiem musi być ograniczenie lub odmowa dostępu do rynku w państwie członkowskim miejsca przeznaczenia.

Prawo krajowe czasami wymaga uprzedniej zgody na towary przed ich wprowadzeniem do obrotu. Procedura uprzedniego zezwolenia oznacza procedurę administracyjną w ramach prawa państwa członkowskiego, na mocy której właściwy organ tego państwa członkowskiego jest zobowiązany, na podstawie wniosku podmiotu gospodarczego, do formalnego zatwierdzenia przed udostępnieniem towarów w wprowadzać do obrotu w tym państwie członkowskim (art. 3 ust. 7 rozporządzenia). Innymi słowy, przedsiębiorca nie może udostępnić tych towarów na rynku w tym państwie członkowskim przed uzyskaniem uprzedniej zgody.

Samo istnienie procedury uprzedniego zezwolenia ogranicza swobodny przepływ towarów. W związku z tym, aby taka procedura była uzasadniona w świetle podstawowej zasady, jaką jest swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym, musi ona służyć osiągnięciu uznanego przez prawo Unii celu leżącego w interesie publicznym oraz musi być proporcjonalna i niedyskryminująca.

Dostępne możliwości dochodzenia roszczeń i środków odwoławczych.

Środki zaskarżenia dostępne w prawie krajowym:

Od decyzji organu stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne procedury w ramach rozporządzenia:

Przedłożenie decyzji w SOLVIT. Komisja w terminie 45 dni roboczych od otrzymania wniosku kończy ocenę i wydaje opinię.

Sankcje i administracyjne kary pieniężne za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/515 są określone w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz. U. poz. 1454)

Dalsze ogólne informacje na temat wzajemnego uznawania (m.in. oświadczenie o wzajemnym uznawaniu) znajdują się na stronie Punktu Kontaktowego (PCP) do Spraw Produktów w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Punkt Kontaktowy do Spraw Produktów - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

do góry