Zgłoszenie faktu importu butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Autor : Andrzej Czechowski

Zgłoszenie faktu importu butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Zgodnie z art. 29 ustawy importerzy butelek miarowych mają obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania zgłaszającego, fakt rozpoczęcia importu butelek miarowych.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia butelek miarowych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres pojemności nominalnych produkowanych butelek miarowych.

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 29, producent jest zobowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania importera, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.