Nawigacja

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców

Zgłoszenie faktu importu lub sprowadzenia towarów paczkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Autor : Andrzej Czechowski

Zgłoszenie faktu importu lub sprowadzenia towarów paczkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Ustawie o towarach paczkowanych podlegają importerzy i sprowadzający. Określenie „importer" ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców sprowadzających towary paczkowane z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Natomiast sprowadzający, to przedsiębiorca wprowadzający do obrotu towary paczkowane pochodzące z krajów EOG i nieoznaczone znakiem „e”.

Zgodnie z art. 13 ustawy przedsiębiorca (importer i sprowadzający, zwany dalej zgłaszającym) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce składowania towarów paczkowanych fakt wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

  • firmę zgłaszającego,
  • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres zgłaszającego,
  • pisemną deklarację lub dokumentację świadczącą o tym, że w procesie paczkowania były stosowane odpowiednie metody kontroli ilości rzeczywistej towaru paczkowanego,
  • miejsce składowania towarów paczkowanych,
  • określenie rodzaju paczkowanego produktu ze względu na jego konsystencję,
  • informację, czy towary paczkowane są oznaczone znakiem „e”, na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy.

Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres ilości nominalnych sprowadzanych towarów paczkowanych. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osobę (lub osoby) do tego uprawnione.

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 13, zgłaszający jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce składowania, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

do góry