Nawigacja

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców

Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Ustawie o towarach paczkowanych podlegają paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie.

Zgodnie z art. 12 ustawy przedsiębiorca (paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie, zwany dalej zgłaszającym) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania fakt rozpoczęcia paczkowania produktów.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

  • firmę zgłaszającego,
  • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres zgłaszającego,
  • firmę paczkującego na zlecenie i jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, gdy zgłaszającym jest zlecający paczkowanie, lub firmę zlecającego paczkowanie i jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, gdy zgłaszającym jest paczkujący na zlecenie,
  • miejsce paczkowania,
  • określenie rodzaju paczkowanego produktu ze względu na jego konsystencję,
  • informację, czy paczkujący lub zlecający paczkowanie oznacza towary paczkowane wprowadzane do obrotu znakiem „e”, na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy.

Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres ilości nominalnych paczkowanych produktów. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osobę (lub osoby) do tego uprawnione.

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 12, zgłaszający jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

do góry