Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Ustawie o towarach paczkowanych podlegają paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie.

Zgodnie z art. 12 ustawy przedsiębiorca (paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie, zwany dalej zgłaszającym) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania fakt rozpoczęcia paczkowania produktów.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres ilości nominalnych paczkowanych produktów. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osobę (lub osoby) do tego uprawnione.

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 12, zgłaszający jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.