Nawigacja

Wniosek o wydanie zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek - pobierz plik pdf

W przypadku wniosku składanego przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494 ze zm.) proszę o podanie informacji, że wniosek jest składany na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) oraz wskazanie numeru posiadanego dotychczas zezwolenia. Informacje te usprawnią proces rozpatrywania wniosku.

 

Zezwolenie wydaje się na wniosek, który zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce i adres zamieszkania albo firmę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile dotyczy;

3) numer ewidencji podatkowej (NIP), o ile dotyczy;

4) określenie zakresu działalności;

5) wskazanie miejsca albo miejsc prowadzenia działalności;

6) skróconą nazwę wnioskodawcy stosowaną na tabliczkach instalacyjnych oraz kartach warsztatowych;

7) imiona i nazwiska techników warsztatu, którzy będą wykonywać instalacje, sprawdzenia, przeglądy i naprawy odpowiednio tachografów analogowych lub cyfrowych, zgodnie z zakresem wnioskowanej działalności, oraz ich:

a) numery PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument, oraz

b) numery certyfikatów technika warsztatu;

8) datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

Załączniki do wniosku:

1) wykaz posiadanych urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw, odpowiednio w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych;

2) opis procedur w zakresie wnioskowanej działalności określający sposób:

a) używania kart warsztatowych i ich zabezpieczania oraz zachowania bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,

b) ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania materiałów i wyposażenia używanego do nakładania zabezpieczeń oraz sprawowania kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,

c) wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zgodnie z zakresem wnioskowanej działalności, w tym w zakresie:

- metod sprawdzania,

- stosowania przyrządów pomiarowych i spełniania wymagań określonych dla tych przyrządów,

- szacowania niepewności pomiarów,

d) przechowywania danych pobranych z kart warsztatowych,

e) pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych, ich przechowywania i przekazywania,

f) zapewnienia bezstronności i niezależności od podmiotów, na rzecz których są świadczone usługi, oraz braku konfliktu interesów z tymi podmiotami,

g) organizacji kontroli wewnętrznej,

h) uregulowania zakresu uprawnień i odpowiedzialności pracowników;

3) oświadczenie wnioskodawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o:

a) braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo, o którym mowa w art. 50,

b) nieprowadzeniu działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych pojazdem, do którego ma zastosowanie obowiązek instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), oraz braku zależności od podmiotu wykonującego taki przewóz drogowy i braku uprawnienia do reprezentowania tego podmiotu oraz niewykonywaniu czynności na rzecz tego podmiotu, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów polegającego na braku bezstronności i niezależności od tego podmiotu,

c) nieprowadzeniu działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów, zdefiniowanego w dodatku 10 załącznika 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 oraz załączniku 1C do rozporządzenia (UE) 2016/799,

d)  zatrudnieniu osób, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy, o ile je zatrudnia.

Jeżeli wnioskodawca nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3, składają wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

Składający oświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3, jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

do góry