Nawigacja

Obowiązki informacyjne podmiotów posiadających zezwolenie

Obowiązki informacyjne podmiotów posiadających zezwolenie

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

1) Jeżeli nastąpiła zmiana, odnosząca się do zatrudnionych techników lub w wykazie posiadanych urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw, odpowiednio w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych (art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3), podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany poinformować o tym Prezesa GUM w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2) W przypadku zmiany powodującej niespełnianie wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3, podmiot posiadający zezwolenie może zawiesić prowadzenie działalności w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Podmiot posiadający zezwolenie informuje Prezesa GUM o zawieszeniu prowadzenia działalności w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3) Przed podjęciem zawieszonej działalności podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany poinformować Prezesa GUM o terminie podjęcia działalności objętej zezwoleniem na co najmniej 7 dni przed tym terminem.

Uwaga:

Kontrola w razie podjęcia zawieszonej działalności (art. 17)

W terminie 14 dni od dnia podjęcia zawieszonej działalności Prezes GUM przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 (zatrudnieni technicy lub wykaz posiadanych urządzeń).

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie są spełnione wymagania, będące przedmiotem kontroli, Prezes GUM cofa, w drodze decyzji, zezwolenie.

do góry