Nawigacja

Inne obowiązki

Inne obowiązki

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Poza omówionymi powyżej obowiązkami, podmiot posiadający zezwolenie w zakresie przeglądów tachografów jest zobowiązany:

1) zapewnić za opłatą przeprowadzenie badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, na żądanie i w terminie wyznaczonym przez podmioty uprawnione do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym, przy uwzględnieniu potrzeb kontroli oraz, w miarę możliwości, słusznego interesu podmiotu posiadającego zezwolenie;

2) przechowywać protokoły przeglądów, o których mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, przez okres 4 lat od dnia sporządzenia danego protokołu i udostępniać je na żądanie Prezesa GUM lub podmiotów uprawnionych do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym.

3) w odniesieniu do dokumentacji wykonywanych czynności w zakresie posiadanego zezwolenia (art. 18 ust. 1 pkt 7), podmiot posiadający zezwolenie:

1) przechowuje ją przez okres 4 lat od dnia wykonania czynności;

2) udostępnia, na żądanie, Prezesowi GUM oraz podmiotom uprawnionym do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym.

W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia wskazaną ww. dokumentację (ust. 1 pkt 7) oraz protokoły przeglądów, o których mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, przekazuje się w terminie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia tej działalności właściwemu terytorialnie organowi administracji miar.

do góry