Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Wymagania dotyczące dokumentowania czynności podczas naprawy, instalacji lub sprawdzenia urządzenia rejestrującego

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Przedsiębiorca dokumentuje wykonanie czynności przy naprawie instalacji oraz sprawdzaniu urządzenia rejestrującego w księdze rejestrowej, prowadzonej w formie pisemnej albo w systemie informatycznym, w sposób zapewniający integralność, trwałość, poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.
W księdze rejestrowej zamieszcza się informacje o wykonanych czynnościach z zakresu napraw lub instalacji oraz sprawdzania określające:
 1. datę przyjęcia i wydania urządzenia rejestrującego;
 2. dane identyfikujące urządzenie rejestrujące oraz typ przetwornika prędkości i długości przebytej drogi;
 3. nazwę i adres zleceniodawcy;
 4. zakres wykonanych czynności;
 5. podpis pracownika poświadczającego wykonane czynności;
 6. miejsca nałożenia cech i naniesione dane identyfikacyjne przy przyjmowaniu i odbiorze urządzeń rejestrujących;
 7. dane identyfikujące pojazd, w którym urządzenie rejestrujące jest zainstalowane, w przypadku wykonania instalacji;
 8. zgodność z zatwierdzonym typem i wymaganiami urządzenia rejestrującego, a w szczególności:
  a) poprawność stanu technicznego urządzenia rejestrującego, instalacji i prawidłowość działania zespołu urządzenie rejestrujące – pojazd,
  b) wyznaczone przy zastosowaniu stanowiska pomiarowego błędy wskazań i rejestracji prędkości i długości drogi przed zainstalowaniem, przy czym wyznaczenie błędów wskazań i rejestracji prędkości powinno być udokumentowane co najmniej dla trzech wartości prędkości równomiernie rozłożonych w zakresie pomiarowym,
  c) wyznaczone błędy wskazań i rejestracji czasu,
  d) sprawdzenie poprawności rejestracji okresów czasu i wymaganych zdarzeń;
 9. spełnienie wymagań dotyczących błędów wskazań prędkości i długości drogi urządzenia rejestrującego przy instalacji lub w użytkowaniu na podstawie porównania wyznaczonego współczynnika charakterystycznego pojazdu i stałej urządzenia rejestrującego, o ile błędy wyznaczone w pkt 8 lit. b nie przekraczają wartości dopuszczalnych
 10. dane i informacje w zakresie:
  a) oznaczenia rozmiaru i konstrukcji ogumienia oraz wyznaczonego obwodu tocznego kół pojazdu,
  b) wyznaczenia współczynnika charakterystycznego pojazdu,
  c) daty, która została naniesiona na nową tabliczkę pomiarową umieszczaną po wykonaniu sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
  d) wartości stałej urządzenia rejestrującego,
  e) identyfikacji urządzenia rejestrującego oraz typu przetwornika prędkości i długości drogi,
  f) identyfikacji pojazdu,
  g) wykonawcy legalizacji pierwotnej albo ostatniej legalizacji ponownej;
W przypadku wykonywania czynności wyłącznie z zakresu napraw w księdze rejestrowej zamieszcza się wyłącznie informacje wymienione w pkt 1-6.
Spełnienie wymagań dotyczących błędów wskazań oraz rejestracji drogi i prędkości, o których mowa w pkt 8-9, może być udokumentowane na podstawie sprawdzania wykonanego w inny równoważny sposób, który zapewnia nie mniejszą dokładność.
Dokumentację, włącznie z wykresówkami wykorzystanymi do sprawdzania, przedsiębiorca powinien przechowywać przez okres co najmniej 3 lat od dnia wykonania czynności.
do góry