Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Jakie dokumenty potwierdzają odpowiednią wiedzę personelu przedsiębiorcy?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiedniej wiedzy przez personel przedsiębiorcy wykonujący czynności w zakresie:

 1. sprawdzania - są świadectwa wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar lub upoważniony przez niego organ administracji miar, potwierdzające odbycie szkolenia organizowanego przez te organy, zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ przeprowadzający szkolenie spośród pracowników administracji miar, obejmującego swym zakresem:
  a) sprawdzanie urządzeń rejestrujących oraz wykonywanie, dokumentowanie i ocenę wyników wykonywanych pomiarów,
  b) aktualnie obowiązujące wymagania;
 2. napraw lub instalacji - są kopie zaświadczeń poświadczających ukończenie szkoleń z zakresu napraw lub instalacji urządzeń rejestrujących, wydanych przez:
  a) producenta urządzeń rejestrujących lub jego przedstawiciela,
  b) podmiot prowadzący specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw lub instalacji, który uzgodnił z Prezesem Głównego Urzędu Miar ich zakres i tematykę oraz liczbę godzin, albo
  c) organ administracji miar.
Zaświadczenia, o których mowa w punkcie 2, powinny:
 1. zawierać zakres i tematykę szkolenia oraz liczbę godzin,
 2. być wystawione nie wcześniej niż na 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
do góry