Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Przedsiębiorca do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza:
 1. informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (z podaniem numeru) albo o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy przez personel wykonujący czynności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących
 3. kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu użytkowego niezbędnego do wykonywania działalności;
   
 4. dokument zawierający opis lokalu, o którym mowa w pkt 3, w szczególności w zakresie zapewnienia wydzielenia osobnych pomieszczeń (izb) lub miejsc z przeznaczeniem wyłącznie do:
  a) wykonywania napraw lub instalacji urządzeń rejestrujących,
  b) wykonywania sprawdzania urządzeń rejestrujących,
  c) obsługi klienta;

   
 5. kopie dokumentów potwierdzające uprawnienie do korzystania z:
  a) miejsc parkingowych dla pojazdów, w których mają być naprawiane, instalowane lub sprawdzane urządzenia rejestrujące,
  b) baz drogowych, na których mają być wykonywane pomiary;

   
 6. kopie procedur:
  a) określających przyjęty przez wnioskodawcę sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania i nadzoru nad materiałami i wyposażeniem niezbędnym do nakładania cech poświadczających wykonanie napraw lub sprawdzania urządzeń rejestrujących,
  b) wykonywania odpowiednio:
  - napraw lub instalacji urządzeń rejestrujących,
  - sprawdzania urządzeń rejestrujących uwzględniające co najmniej: metody wykonywania pomiarów, stosowane przyrządy oraz zachowanie właściwej dokładności pomiarów w szczególności poprzez szacowanie ich niepewności
 7. dokument zawierający oświadczenia i zobowiązania:
  a) do niezwłocznego zgłoszenia do organu administracji miar utraty materiałów lub wyposażenia do nakładania nadanej przedsiębiorcy specjalnej cechy,
  b) do posiadania dokumentacji umożliwiającej stwierdzenie zgodności sprawdzanych urządzeń rejestrujących z zatwierdzonym typem i wymaganiami,
  c) że nakładane zabezpieczenia nie będą mogły być usunięte bez zniszczenia znajdujących się na nich cech,
  d) o wykonywaniu napraw lub instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń rejestrujących;

   
 8. dokument zawierający wykaz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego stosowanego do sprawdzania urządzeń rejestrujących, uwzględniający:
  a) nazwę i typ,
  b) znak i numer fabryczny,
  c) ich charakterystyki metrologiczne;

   
 9. kopie aktualnych świadectw:
  a) legalizacji przyrządów pomiarowych,
  b) ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar, powierzył wykonanie tych ekspertyz potwierdzających możliwość ich zastosowania do sprawdzania urządzeń rejestrujących,
  c) wzorcowań, wykonanych przez administrację miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe, dotyczących przyrządów pomiarowych stosowanych podczas sprawdzania urządzeń rejestrujących;

   
 10. dokument zawierający harmonogram wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego;
   
 11. przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien być niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi, zgodnie z art. 16c, ust. 3, pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.)
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia wyłącznie w zakresie napraw urządzeń rejestrujących, dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w punktach 1–4, 6 i 7.
do góry