Nawigacja

Wpis do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie

Wpis do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informujemy, że uzyskanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych nie powoduje automatycznego wpisania danych technika do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie (z wyjątkiem techników wykazanych we wniosku o wydanie zezwolenia), prowadzonej przez Prezesa GUM na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480).

Warunkiem wpisania danego technika do ewidencji bądź aktualizacji danych jest zwrócenie się przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie do Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o dokonanie wpisu do ewidencji (wpisanie, wykreślenie, aktualizacja danych technika) wraz z załącznikami:

- kopią certyfikatu (zaświadczenia) technika warsztatu,

- oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o zatrudnieniu technika przez uprawnionego z zezwolenia (tylko w przypadku wpisu nowo zatrudnionego technika).

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ww. ustawy, podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany zgłaszać Prezesowi GUM zmianę danych i informacji dot. technika (imię i nazwisko, PESEL /w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument/, numer i zakres certyfikatu technika warsztatu, daty ukończenia podstawowego szkolenia oraz okresowych szkoleń), w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że wydawaniem kart warsztatowych zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – strona internetowa: www.tachograf.pwpw.pl

W przypadku wątpliwości, pytania prosimy kierować do Biura Służby Miar, drogą elektroniczną na adres: bsm@gum.gov.pl lub telefonicznie: 22 581 92 68.

do góry