Nawigacja

Co po uzyskaniu certyfikatu?

Co po uzyskaniu certyfikatu?

Autor : Danuta Ryś
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Obowiązki certyfikowanych podmiotów szkolących

Po uzyskaniu certyfikatu, podmiot szkolący, oprócz spełnienia wymagań, określonych w art. 39 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o tachografach, jest zobowiązany do:

1) prowadzenia szkolenia przez wykładowcę, który spełnia wymagania, określone w art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o tachografach;

2) prowadzenia dokumentacji, która powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia,

- imię i nazwisko oraz PESEL wykładowcy,

- w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,

3) 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia poinformowania Prezesa GUM o planowanym terminie i miejscu prowadzenia szkolenia, na przykładowym formularzu - informacja o planowanym szkoleniu.

 

Na rysunku schemat postępowania przed szkoleniem i po szkoleniu.

4) 14 dni po zakończeniu szkolenia przekazywania Prezesowi GUM listy uczestników szkolenia, którzy uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, danych uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 2, wraz z numerami wydanych dla nich zaświadczeń,
na przykładowym formularzu - informacja o zrealizowanym szkoleniu.

5) na żądanie Prezesa GUM udostępnić dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń,

6) wydawania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które powinno być zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 5 pkt 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.

Na kolorowym diagramie przedstawiono Kolejne stopnie postępowania Podmiotu szkolącego po uzyskaniu certyfikatu.

 
do góry