Nawigacja

Obowiązki podmiotów po otrzymaniu zezwolenia

Obowiązki podmiotów po otrzymaniu zezwolenia

Autor : Anita Radwańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Katalog obowiązków przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie

Oprócz prowadzenia działalności zgodnie z przepisami ustawy o tachografach z dn. 5 lipca 2018 r., rozporządzenia (UE) nr 165/2014 i aktów wykonawczych do tego rozporządzenia, podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany:

 1. instalować tachograf posiadający świadectwo homologacji typu;
 2. nie dopuszczać do użytkowania, przy zachowaniu należytej staranności, nieprawidłowo działającego tachografu;
 3. posiadać urządzenia niezbędne do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw oraz zapewnić technikom warsztatu dostęp do tych urządzeń;
 4. zapewnić zatrudnionym przez siebie technikom warsztatu udział w okresowych szkoleniach, a w przypadku osoby fizycznej, posiadającej jednocześnie zezwolenie i certyfikat technika warsztatu - uczestniczyć w tych szkoleniach;
 5. posiadać opis procedur, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o tachografach z dn. 5 lipca 2018 r., i stosować te procedury;
 6. posiadać dokumentację umożliwiającą stwierdzenie zgodności instalowanych lub sprawdzanych tachografów z homologowanym typem oraz wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 i aktach wykonawczych do tego rozporządzenia;
 7. prowadzić dokumentację wykonywanych czynności w zakresie posiadanego zezwolenia;
 8. zapewnić wykonywanie instalacji, sprawdzania, przeglądu lub naprawy tachografów analogowych lub cyfrowych wyłącznie przez technika warsztatu;
 9. nie podejmować działalności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6. Przedsiębiorca nie jest podmiotem wykonującym przewóz drogowy pojazdem, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, podmiotem zależnym od tego podmiotu, osobą uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu oraz nie wykonuje czynności na rzecz tego podmiotu, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów, polegającego na braku bezstronności i niezależności od tego podmiotu;
 10. prowadzić działalność w sposób niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi;
 11. nie prowadzić działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów, zdefiniowanego w dodatku 10 załącznika 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 oraz załączniku 1C do rozporządzenia (UE) 2016/799;
 12. umożliwiać przeprowadzenie audytu lub kontroli;
 13. zapewniać, że urządzenia niezbędne do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw, odpowiednio w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych (o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3), spełniają wymagania niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności objętych zakresem zezwolenia, potwierdzone dokumentami.
 14. nie udostępniać karty warsztatowej osobom nieuprawnionym i nie używać karty warsztatowej bez udokumentowania faktu jej użycia;
 15. przechowywać dane pobrane z tachografu cyfrowego i przekazywać je:
  a) podmiotowi wykonującemu przewozy drogowe, będącemu posiadaczem pojazdu, objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tego tachografu, za poświadczeniem odbioru tych danych, na jego wniosek;
  b) podmiotowi uprawnionemu do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym, na jego żądanie;
 16. pobierać dane z tachografu cyfrowego w przypadku, gdy zachodzi zagrożenie ich utraty, a w szczególności w przypadku konieczności naprawy lub wycofania z użytkowania tachografu cyfrowego;
 17. przechowywać karty warsztatowe w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym;
 18. używać kart warsztatowych zgodnie z zakresem zezwolenia i wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 6 ustawy, tj. w przypadku kontroli pojazdu przez podmioty uprawnione do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym;
 19. pobierać dane dotyczące każdego użycia karty warsztatowej i przechowywać je w postaci elektronicznej przez okres 4 lat od dnia użycia karty warsztatowej oraz udostępniać je na żądanie Prezesa GUM lub podmiotów uprawnionych do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym.

W przypadku stwierdzenia, że dane z tachografu cyfrowego nie mogą być pobrane, podmiot posiadający zezwolenie wydaje podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, poświadczenie o braku możliwości pobrania danych z tachografu cyfrowego.

Dane pobrane z tachografu cyfrowego są przechowywane do czasu ich przekazania podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia ich pobrania, i przekazywane w sposób uniemożliwiający ich utratę oraz dostęp osób nieuprawnionych.

 1. zapewnić za opłatą przeprowadzenie badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, na żądanie i w terminie wyznaczonym przez podmioty uprawnione do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym, przy uwzględnieniu potrzeb kontroli oraz, w miarę możliwości, słusznego interesu podmiotu posiadającego zezwolenie;
 2. przechowywać protokoły przeglądów, o których mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, przez okres 4 lat od dnia sporządzenia danego protokołu i udostępniać je na żądanie Prezesa GUM lub podmiotów uprawnionych do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym.
 3. W odniesieniu do dokumentacji wykonywanych czynności w zakresie posiadanego zezwolenia (art. 18 ust. 1 pkt 7), podmiot posiadający zezwolenie:
  a) przechowuje ją przez okres 4 lat od dnia wykonania czynności;
  b) udostępnia, na żądanie, Prezesowi GUM oraz podmiotom uprawnionym do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy o transporcie drogowym.
 4. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia wskazaną ww. dokumentację (ust. 1 pkt 7) oraz protokoły przeglądów, o których mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, przekazuje się w terminie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia tej działalności właściwemu terytorialnie organowi administracji miar.

W przypadku wątpliwości, pytania prosimy kierować do Departamentu Certyfikacji, drogą elektroniczną na adres: dc@gum.gov.pl lub telefonicznie: 22 581 93 93.

do góry