Nawigacja

Jak uzyskać zezwolenie?

Jak uzyskać zezwolenie?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły nowe zasady udzielania zezwoleń. Po wprowadzonych zmianach możesz wnioskować o udzielenie jednego zezwolenia na oba rodzaje tachografów, tj. analogowe i cyfrowe. Dodatkowo nie ma ograniczeń, co do ilości miejsc prowadzenia działalności, a wszystkie zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony.

Ile zapłacisz?

Instalacja tachografów: analogowych, cyfrowych, analogowych i cyfrowych 10 000 zł
Instalacja i sprawdzanie tachografów: analogowych, cyfrowych, analogowych i cyfrowych 12 000 zł
Instalacja, sprawdzanie, przegląd i naprawa tachografów: analogowych, cyfrowych, analogowych i cyfrowych 15 000 zł

1. Wypełnij wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów

UWAGA! Pamiętaj o tym, aby w pkt. 5 wniosku wskazać odpowiednio interesujący rodzaj tachografu, tj. analogowy lub cyfrowy oraz zakres działalności tj.:

1) instalacja tachografów (dot. producentów pojazdów);

2) instalacja i sprawdzanie tachografów

3) instalacja, sprawdzanie, przeglądy i napraw tachografów

 

Pkt 5 wniosku z zaznaczonym fragmentem do podkreślenia, napis: "instalacji i sprawdzania tachografów cyfrowych".

 

UWAGA! W przypadku wniosku, gdzie przedsiębiorca posiadał zezwolenie wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494 ze zm.) prosimy o podanie informacji, że wniosek jest składany na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) oraz wskazanie numeru posiadanego dotychczas zezwolenia. Informacje te usprawnią proces rozpatrywania wniosku. W przypadku takich wniosków nie pobiera się opłaty za wydanie zezwolenia.

2. Do wniosku dołącz:

1) wykaz posiadanych urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw, odpowiednio w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych;

2) opis procedur w zakresie wnioskowanej działalności określający sposób:

a) używania kart warsztatowych i ich zabezpieczania oraz zachowania bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,

b) ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania materiałów i wyposażenia używanego do nakładania zabezpieczeń oraz sprawowania kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,

c) wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zgodnie z zakresem wnioskowanej działalności, w tym w zakresie:

             - metod sprawdzania,

- stosowania przyrządów pomiarowych i spełniania wymagań określonych dla tych przyrządów,

             - szacowania niepewności pomiarów,

             d) przechowywania danych pobranych z kart warsztatowych,

e) pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych, ich przechowywania i przekazywania,

f) zapewnienia bezstronności i niezależności od podmiotów, na rzecz których są świadczone usługi, oraz braku konfliktu interesów z tymi podmiotami,

            g) organizacji kontroli wewnętrznej,

            h) uregulowania zakresu uprawnień i odpowiedzialności pracowników;

             3) oświadczenia: o niekaralności; o nieprowadzeniu działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych; o nieprowadzeniu działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów; o zatrudnianiu technika lub techników.

UWAGA! Jeżeli wnioskodawca nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, powyższe oświadczenia składają wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy. Złożone oświadczenia muszą być zgodne z prawdą.

 

3. Skompletowaną i PODPISANĄ dokumentację wyślij na adres:

Koperta - znak graficzny Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
 

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu przysłanej dokumentacji otrzymasz listowne powiadomienie z wydanym zezwoleniem oraz z numerem rachunku bankowego Głównego Urzędu Miar, na który należy wpłacić podaną w piśmie kwotę w ciągu 14 dni od odebrania wiadomości.

UWAGA! W przypadku wniosku, gdzie przedsiębiorca w dniu 1 stycznia 2019 r. posiadał zezwolenie wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494 ze zm.) nie pobiera się opłaty za wydanie zezwolenia.

5. Wydane przez GUM zezwolenie powinno zawierać:

             a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę, siedzibę i adres producenta pojazdu, instalatora lub warsztatu;

b) zakres działalności, z tym, że zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji tachografów obejmuje także ich aktywację, a zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprawdzania tachografów obejmuje także ich kalibrację;

c) miejsce lub miejsca prowadzenia działalności;

d) specjalną cechę używaną do poświadczania wykonania czynności objętych zezwoleniem, o której mowa w art. 22 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014;

f) skróconą nazwę podmiotu posiadającego zezwolenie, stosowaną na tabliczkach instalacyjnych oraz kartach warsztatowych;

g) lub inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji producenta pojazdu, instalatora lub warsztatu i wykonywanych przez nich czynności.

6. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Marcinem Suligą (tel.: 22 581 91 45; e-mail: marcin.suliga@gum.gov.pl) lub z p. Karoliną Wawrzkiewicz (tel.: 22 581 92 45, e-mail: karolina.wawrzkiewicz@gum.gov.pl).

do góry