Nawigacja

Lista komunikatów

Informacja w sprawie interpretacji przepisów dotyczących tachografów analogowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Stanowisko GUM w sprawie tachografów analogowych

Informacja w sprawie interpretacji przepisów dotyczących tachografów analogowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).

W ocenie administracji miar, przepisy ww. rozporządzenia nie wykluczają z użytkowania tachografów starszych typów (m.in. o oznaczeniach handlowych 1311.xx 1314.xx 1318.xx). Tachografy te mogą być nadal sprawdzane z wynikiem pozytywnym pod warunkiem, że są zgodne z homologowanym typem i wymaganiami przepisów, na podstawie których zostały dopuszczone do użytkowania oraz są zainstalowane w pojazdach z datą pierwszej rejestracji sprzed 1 stycznia 1996 r. Powyższe wynika z przepisów art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3688/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. U. L 374, 22/12/1992 P. 0012 – 0013).

Poprawność działania tych tachografów, jak również ich zgodność z homologowanym typem, warsztat powinien potwierdzić na podstawie dokumentacji, do której posiadania zobowiązuje się występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia [§ 3.1 pkt 7 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 295)].

Jednocześnie informujemy, że czynności kontrolne z obowiązku stosowania tachografów (kontrola czasu pracy kierowców), jak również kary za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie, w szczególności za naruszenie zasad i warunków wyposażania pojazdów w tachograf analogowy, nie leżą w kompetencji administracji miar. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2016 r. poz. 1907, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. 2013 poz. 1064), które nie wymieniają organów administracji miar ­ jako upoważnionych do wykonywania kontroli pojazdów w ruchu drogowym.

W przypadku dalszych wątpliwości proszę o kontakt z p. Grzegorzem Płoskim – Wydział Nadzoru Rynku w Biurze Służby Miar Głównego Urzędu Miar (tel. 22 581-94-61).

do góry