Nawigacja

Egzaminy i zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych powinien zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
  2. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. datę i miejsce sporządzenia wniosku;
  5. podpis wnioskodawcy.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w przedmiocie niekaralności.

Przykładowy wzór wniosku

Kandydat składa wniosek na adres Głównego Urzędu Miar:

 

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa
z dopiskiem: „zaświadczenie”

do góry