Nawigacja

Egzaminy i zaświadczenia

Szczegółowe zasady obowiązujące podczas poszczególnych etapów egzaminu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zasady części pisemnej egzaminu:

  • część pisemna egzaminu trwa 40 minut;
  • test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań;
  • za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt;
  • za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową - zero punktów;
  • część pisemną egzaminu uznaje się za zaliczoną w przypadku prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 15 pytań.

Warunkiem dopuszczenia kandydata na technika warsztatu do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

 

Zasady części ustnej egzaminu:

  • część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania wylosowane przez kandydata z zestawów pytań;
  • część ustną uznaje się za zaliczoną w przypadku prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania.

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do części praktycznej egzaminu jest zaliczenie części pisemnej i części ustnej.

 

Zasady części praktycznej egzaminu:

  • zadanie egzaminacyjne, mające na celu wykazanie praktycznych umiejętności kandydata w zakresie sprawdzania tachografów cyfrowych, wylosowane przez kandydata spośród zestawu zadań;
  • część praktyczną egzaminu uznaje się za zaliczoną w przypadku bezbłędnego wykonania zadania.

 

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez Prezesa GUM. W jej skład wchodzi trzech pracowników administracji miar. Prezes GUM, w drodze decyzji, wyznacza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz termin egzaminu.

Kandydat, który pomyślnie zdał wszystkie etapy egzaminu, otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych. Dokument podpisany jest przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.

 

do góry