Nawigacja

Egzaminy i zaświadczenia

Zakres przedmiotowy egzaminu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zakres przedmiotowy części pisemnej i ustnej egzaminu obejmuje:

 1. znajomość przepisów prawnych regulujących system tachografów cyfrowych w zakresie niezbędnym do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych:
  1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych i aktów wykonawczych do niej,
  2. rozporządzeń:
   • Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985 r., str. 8, z późn. zm.),
   • Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującego po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002 r., str. 1);
 2. znajomość wymagań technicznych i funkcjonalnych stawianych tachografom cyfrowym i kartom do tachografu, określonych w przepisach;
 3. wiedzę z zakresu czynności wykonywanych przy uruchamianiu, sprawdzaniu, kalibracji oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografu cyfrowego, określonych w przepisach;
 4. znajomość metod wykonywania pomiarów, wymagań stawianych stosowanym przyrządom pomiarowym oraz umiejętność analizy i ocen wyników sprawdzenia;
 5. znajomość kryteriów oceny wyników sprawdzenia określonych w przepisach oraz oceny poprawności stosowanych metod pomiarowych;
 6. archiwizowanie danych zapisanych na kartach warsztatowych;
 7. znajomość zasady pobierania, przechowywania i przekazywania danych zapisywanych w pamięci tachografu cyfrowego określonych w przepisach;
 8. znajomość mechanizmów i zasad postępowania zapewniających bezpieczeństwo systemu tachografów cyfrowych określonych w przepisach.

Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności w zakresie:

 1. obsługi tachografów cyfrowych;
 2. obsługi przyrządów pomiarowych;
 3. przeprowadzania czynności sprawdzenia poprawności działania tachografów cyfrowych;
 4. wykonywania pomiarów, obliczeń i oceny wyników;
 5. odczytu i interpretacji wskazań i wydruków uzyskiwanych z tachografów cyfrowych;
 6. przeprowadzania kalibracji tachografów cyfrowych;
 7. dokumentowania wykonanych czynności;
 8. posługiwania się programami do archiwizacji danych dotyczących sprawdzania oraz danych pobieranych z tachografu cyfrowego.
do góry