Nawigacja

Egzaminy i zaświadczenia

Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zakres i tryb przeprowadzania egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 73, poz. 510).
Ponadto szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania egzaminu ujęte są w zarządzeniu Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej (Dz. Urz. GUM Nr 5, poz. 28).

 • Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych przeprowadza po uiszczeniu opłaty komisja powołana przez Prezesa GUM.
 • Egzamin składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i praktycznej.
 • Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie Głównego Urzędu Miar.
 • Wszystkie części egzaminu odbywają się jednego dnia.
 • Warunkiem dopuszczenia do kolejnych etapów egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku w poprzedzających etapach.
 • Egzamin organizuje się dla grup kandydatów liczących od 10 do 20 osób.
 • Przed wejściem do sali egzaminacyjnej kandydat okazuje dokument potwierdzający tożsamość.
 • Komisja egzaminacyjna, przed dopuszczeniem kandydata na technika warsztatu do egzaminu, sprawdza, czy kandydat uiścił wymaganą opłatę za egzamin.
  • Opłatę można uiścić w kasie Głównego Urzędu Miar tuż przed egzaminem lub przelewem na konto Głównego Urzędu Miar 86 1010 1010 0037 0822 3100 0000, w tytule przelewu wpisując „opłata za egzamin w dniu--r.” z podaniem imienia i nazwiska uczestnika egzaminu.
 • W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie z materiałów pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję egzaminacyjną oraz porozumiewanie się z innymi osobami.
  • Członek komisji egzaminacyjnej wyklucza z udziału w danej części egzaminu kandydata, który podczas egzaminu posługiwał się materiałami innymi niż dostarczone przez komisję, porozumiewał się z innymi osobami lub zakłócał przebieg postępowania egzaminacyjnego. W takim przypadku egzamin uznaje się za niezdany.
 • W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, kandydat chcący podejść do egzaminu w innym terminie musi ponownie złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu.
 • Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przez kandydata na technika warsztatu z wynikiem pozytywnym, komisja egzaminacyjna wydaje mu zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
do góry