Nawigacja

Kasy z elektronicznym zapisem kopii

Opłaty za czynności urzędowe związane z wydaniem albo odmową wydania decyzji potwierdzającej

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 12 oraz art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568, 1086), za wydanie albo odmowę potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) pobiera się opłaty.

Wysokość tej opłaty ustala Prezes Głównego Urzędu Miar w drodze decyzji, biorąc pod uwagę zakres i czas trwania wykonanych czynności, stawki godzinowe za czas pracy pracowników Głównego Urzędu Miar oraz koszty badań wykonywanych w celu wydania decyzji.

Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za wydanie albo odmowę potwierdzenia, że kasa rejestrująca spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne stanowi odrębne postępowanie i jest wszczynane z urzędu.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strona może ustanowić pełnomocnika w tej sprawie.

Stawka godzinowa za czynności związane z wydaniem albo odmową wydania decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych wynosi 220 zł.

Wysokość opłat za wyżej wymienione czynności oblicza się, mnożąc kwotę stawki godzinowej przez liczbę godzin, podczas których wykonano czynności.

Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną.

Wysokość i tryb pobierania opłat określają:

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568, 1086)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 808)

 

do góry