Nawigacja

Kasy z elektronicznym zapisem kopii

Jakie dane powinien zawierać wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076), powinien zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

2) nazwę i adres producenta zagranicznego kasy oraz odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i upoważnienie producenta zagranicznego kasy dla podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas do wprowadzania jej na terytorium kraju do obrotu;

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile są stosowane;

5) opis konstrukcji, schematy ideowe i montażowe kasy;

6) schemat blokowy budowy kasy;

7) mapę pamięci fiskalnej kasy;

8) program pracy kasy w wersji źródłowej;

9) program archiwizujący na nośniku danych tego samego typu, na którym będzie udostępniony podatnikowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi jego autoryzację;

10) wykaz elementów elektronicznych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci podręcznej kopii wydruków, pamięci fiskalnej, zegara czasu oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;

11) zdjęcie kasy w formacie A4;

12) opcje konstrukcyjne kasy;

13) instrukcje obsługi i programowania;

14) instrukcję serwisową;

15) protokoły komunikacyjne wszystkich interfejsów zewnętrznych kasy i interfejsów wewnętrznych pomiędzy modułem fiskalnym a pamięcią fiskalną, wyświetlaczami, drukarkami, klawiaturą i systemem zapisywania kopii elektronicznych, a także schematy przewodów połączeniowych;

16) wykaz wszystkich części składowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat systemu;

17) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami oprogramowania dodatkowego w formie umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach;

18) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać;

19) wypełnioną kartę kasy;

20) wzór książki kasy przeznaczonej dla danego typu kasy, w której zamieszcza się stałe zapisy o:

a) typie taksometru współpracującego z kasą,

b) rodzajach urządzeń, które przy wykorzystaniu programu określonego w § 21 pkt 1 mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii, lub szczegółowych parametrach technicznych, które muszą spełniać te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie dokumentów fiskalnych;

21) wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania: automatycznie, przez serwisanta kas, przez użytkownika kasy i nieusuwalne, oraz sposoby zabezpieczenia podzespołów kasy przed dostępem osób nieuprawnionych;

22) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem, oraz oświadczenie o rodzaju pamięci zastosowanych do pamięci fiskalnej kasy oraz zapisu programu pracy kasy;

23) wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę z opisem sposobu wywołania ich drukowania;

24) opis technologii zapisywania numeru unikatowego kasy i umieszczenia pamięci fiskalnej kasy w gnieździe podczas produkcji kasy oraz technologię wymiany modułu fiskalnego kasy i pamięci fiskalnej kasy;

25) w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami:

a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta krajowego, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

c) kopię decyzji zatwierdzenia typu taksometru lub kopię certyfikatu badania typu WE albo certyfikatu projektu WE, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

26) schemat blokowy programu pracy kasy;

27) algorytmy i udokumentowane kody źródłowe programów pracy kasy odpowiedzialne za realizację funkcji i bezpieczeństwo danych rejestrowanych w kasie w zakresie:

a) fiskalizacji kasy,

b) zapisu i odczytu danych w pamięci fiskalnej kasy,

c) zapisywania kopii danych na informatycznych nośnikach danych,

d) transmisji danych przez zewnętrzne protokoły komunikacyjne kasy (parser instrukcji),

e) wykrywania, sygnalizacji i obsługi dopełniania się wewnętrznych pamięci kasy,

f) transmisji danych do sterowników wyświetlaczy i drukarki kasy,

g) definicji opisów umieszczanych na wydrukach, 

h) procedury obsługi błędów, w szczególności związanych z weryfikacją poprawności danych w pamięci fiskalnej, podręcznej kopii wydruków i pamięci operacyjnej,

i) zabezpieczeń programowych modułów pamięci fiskalnej oraz pamięci programu pracy kasy,

j) innych elementów niezbędnych do oceny spełnienia warunków, które muszą spełniać kasy;

28) sumy kontrolne programów kasy;

29) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;

30) podpis osoby lub osób reprezentujących wnioskodawcę.

 

W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, wraz z wnioskiem, składany jest wniosek o wykonanie przez Główny Urząd Miar ekspertyzy w zakresie możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek.

 

Do wniosku dołącza się:

1) co najmniej dwa egzemplarze kasy, przy czym jeden stanowiący wzorzec kasy pozostaje w Głównym Urzędzie Miar do czasu upływu ważności potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2) pamięć fiskalną zabezpieczoną w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 2;

3) dodatkowe pamięci fiskalne, w tym:

a) jedną zawierającą 32 wolne rekordy przeznaczone do zapisu raportów fiskalnych dobowych,

b) jedną zawierającą zapisy dotyczące 195 zerowań pamięci operacyjnej, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,

c) jedną zawierającą zapisy dotyczące 25 zmian stawek podatku, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,

d) trzy czyste, w tym dwie z takimi samymi numerami unikatowymi i jedną z innym numerem unikatowym,

e) cztery o takim samym testowym numerze unikatowym i trzy o innym testowym numerze unikatowym zawierające 10 takich samych raportów fiskalnych dobowych,

f) w przypadku kas z kopią elektroniczną – sparowane z określonymi w lit. a–e pamięciami fiskalnymi nośniki kopii elektronicznych;

4) program do odczytu pamięci fiskalnej;

5) program umożliwiający programowanie bazy towarowej z komputera zewnętrznego.

 

Do wniosku dołącza się opisy działania wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

W celu wykonania badań kasy producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas udostępnia wszystkie urządzenia przeznaczone do współpracy z kasą.

W przypadku kas współpracujących z taksometrem do wniosku dołącza się lub dostarcza na badania kasy egzemplarz taksometru współdziałającego z kasą oraz urządzenie umożliwiające symulację pracy taksometru.

Wniosek oraz dołączone do niego dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim albo powinny być dołączone ich tłumaczenia na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej oraz przedłożenia dowodu tej opłaty. Obowiązek ten ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od czynności urzędowej dokonywanej przez Główny Urząd Miar jest: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, rachunek: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Stawka opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.

Główny Urząd Miar wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów kas rejestrujących w sprawie ochrony kodów źródłowych oprogramowania dostarczanego do badań na nośnikach elektronicznych, opracował szczegółowe zasady dostępu i przechowywania w Urzędzie kodów źródłowych oprogramowania. W związku z tym Główny Urząd Miar zwraca się z prośbą, aby nośniki zawierające kody źródłowe oprogramowania dostarczane do Urzędu wraz z wnioskiem o potwierdzenie spełniania przez typ kasy rejestrującej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, umieszczane były w oddzielnej kopercie, oklejonej taśmą z każdej strony oraz ostemplowanej pieczęcią wnioskodawcy na tylnej stronie koperty.

do góry