Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jakie dane powinien zawierać wniosek o zmianę decyzji zatwierdzenia typu albo decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

 1. nazwę producenta przyrządu pomiarowego, jego siedzibę i adres;
 2. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
 3. numer identyfikacji podatkowej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej), o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 5. dane identyfikujące rodzaj przyrządu pomiarowego;
 6. nazwę oraz znak fabryczny przyrządu pomiarowego, o ile jest stosowany;
 7. dane identyfikujące decyzję, która ma zostać zmieniona;
 8. wskazanie zakresu wnioskowanych zmian wraz z uzasadnieniem;
 9. wykaz załączników;
 10. datę i miejsce sporządzenia wniosku;
 11. podpis wnioskodawcy.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim albo powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego, oraz powinien być adresowany do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumentację dokonanych modyfikacji przyrządu pomiarowego lub wprowadzonych do niego nowych elementów, które mają lub mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów, warunki właściwego stosowania lub warunki techniczne użytkowania tego przyrządu.

Wnioskodawca przedstawia egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący zmodyfikowany typ oraz jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe, jeżeli Prezes Głównego Urzędu Miar wezwie wnioskodawcę do ich przedłożenia.

W sprawie innych dokumentów dołączanych do wniosku stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o zatwierdzenie typu.

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 759).

do góry