Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jakie dane powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie przyrządu pomiarowego?

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Sebastian Margalski
 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy będącego producentem i jego adres oraz, w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada;
 2. imię i nazwisko lub nazwę upoważnionego przedstawiciela i jego adres oraz, w przypadku gdy upoważniony przedstawiciel jest przedsiębiorcą, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada, oraz dane, o których mowa w pkt 1, dotyczące reprezentowanego producenta – jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela;
 3. adres do korespondencji;
 4. rodzaj i nazwę przyrządu pomiarowego, którego typ ma być zatwierdzony;
 5. dane identyfikujące typ przyrządu pomiarowego;
 6. wskazanie miejsca zainstalowania przyrządu pomiarowego, jeżeli do wniosku nie jest dołączany egzemplarz przyrządu pomiarowego i, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r - Prawo o miarach, badanie typu przyrządu pomiarowego jest przeprowadzane w miejscu jego zainstalowania;
 7. charakterystyki metrologiczne typu przyrządu pomiarowego;
 8. określenie warunków znamionowych użytkowania przyrządu pomiarowego;
 9. wykaz załączników;
 10. datę sporządzenia wniosku;
 11. podpis wnioskodawcy albo jego upoważnionego przedstawiciela.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim albo powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz powinien być adresowany do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

do góry