Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Kto może wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z wnioskiem o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego może wystąpić:

  • producent – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza przyrząd pomiarowy, albo dla której ten przyrząd zaprojektowano lub wytworzono w celu wprowadzenia go do obrotu lub użytkowania pod własną nazwą lub znakiem;
  • upoważniony przedstawiciel - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upoważniona przez producenta na piśmie do działania w jego imieniu.
do góry