Nawigacja

Utworzenie punktu legalizacyjnego

Zakres wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego, w zależności od rodzaju legalizowanego przyrządu pomiarowego

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 1. WAGI NIEAUTOMATYCZNE KLASY DOKŁADNOŚCI I, II I III
 2. TAKSOMETRY ELEKTRONICZNE
 3. URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM - TACHOGRAFY SAMOCHODOWE
 4. ANALIZATORY SPALIN SAMOCHODOWYCH
 5. PRZYRZĄDY DO POMIARU PRĘDKOŚCI POJAZDÓW W RUCHU DROGOWYM
 6. AREOMETRY SZKLANE (ALKOHOLOMIERZE I DENSYMETRY)
 7. LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 8. PRZYMIARY SZTYWNE I PÓŁSZTYWNE DO POMIARU WYSOKOŚCI NAPEŁNIENIA ZBIORNIKÓW
 9. GAZOMIERZE
 10. PRZELICZNIKI DO GAZOMIERZY
 11. PRZELICZNIKI WSKAZUJĄCE DO CIEPŁOMIERZY DO WODY
 12. PARY CZUJNIKÓW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZY DO WODY
 13. PRZETWORNIKI PRZEPŁYWU DO CIEPŁOMIERZY DO WODY O NOMINALNYM STRUMIENIU OBJĘTOŚCI NIE WIĘKSZYM NIŻ 500m3/h
 14. CIEPŁOMIERZE DO WODY O NOMINALNYM STRUMIENIU OBJĘTOŚCI NIE WIĘKSZYM NIŻ 500 m3/h
 15. WODOMIERZE O NOMINALNYM STRUMIENIU OBJĘTOŚCI NIE WIĘKSZYM NIŻ 500 m3/h
 16. ODMIERZACZE PALIW CIEKŁYCH INNYCH NIŻ GAZY CIEKŁE
 17. INSTALACJE POMIAROWE DO POZOSTAŁYCH CIECZY INNYCH NIŻ WODA, O MAKSYMALNYM STRUMIENIU OBJĘTOŚCI NIE WIĘKSZYM NIŻ 6.000 dm3/min
 18. INSTALACJE POMIAROWE DO CIECZY KRIOGENICZNYCH, O MAKSYMALNYM STRUMIENIU OBJĘTOŚCI NIE WIĘKSZYM NIŻ 600 dm3/min
 19. ZBIORNIKI POMIAROWE DO CIECZY WZORCOWANYCH METODĄ OBJĘTOŚCIOWĄ
 20. BECZKI
 21. MANOMETRY DO POMIARU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH
 22. SAMOCHODOWE CYSTERNY POMIAROWE

 

1. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego wag nieautomatycznych klasy dokładności I, II i III wchodzą:

 1. wzorce masy klasy dokładności E2, F1 F2 lub M1 (I, II, III lub IV rzędu) o błędach granicznych dopuszczalnych nieprzekraczających 1/3 błędów granicznych dopuszczalnych sprawdzanej wagi przy danym obciążeniu, przy czym niepewność wyznaczenia masy tych wzorców nie powinna przekraczać 1/3 wartości bezwzględnej ich błędów granicznych dopuszczalnych;
 2. wzorce masy dokładkowe o masie 1/10 wartości działki elementarnej sprawdzanej wagi.

2. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego taksometrów elektronicznych wchodzą:

 1. stanowisko pomiarowe lub przyrząd pomiarowy (przyrządy pomiarowe) umożliwiające sprawdzenie dokładności wskazań zespołu drogi, zespołu czasu oraz liczników kilometrów ogólnych i płatnych przewidzianych dla taksometru niezainstalowanego w taksówce o błędach wskazań nieprzekraczających wartości:
  a) ±1 m dla długości drogi,
  b) ±2 s dla przedziału czasu równego 1 h;
 2. odcinek pomiarowy (baza drogowa) o długości co najmniej 1.000 m wyznaczony z błędem nieprzekraczającym ±0,05 % długości lub inne równorzędne stanowisko pomiarowe lub przyrząd pomiarowy umożliwiające wyznaczenie błędów wskazań długości pierwszego odcinka drogi oraz następnych odcinków drogi przewidzianych dla taksometru zainstalowanego w taksówce;
 3. manometr do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych o błędach wskazań nieprzekraczających ±0,16 bara.
W przypadku wykonywania w punkcie legalizacyjnym wyłącznie legalizacji pierwotnej taksometrów elektronicznych wystarczające jest posiadanie wyposażenia wymienionego w pkt 1.
 

3. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych, zwanych dalej "urządzeniami rejestrującymi", wchodzą:

 1. urządzenie do wyznaczania wartości poprawnych prędkości i długości drogi na stanowisku pomiarowym, w skład którego wchodzą:
  a) urządzenie przeznaczone do napędzania urządzenia rejestrującego - z bezstopniową regulacją prędkości w całym zakresie pomiarowym sprawdzanego urządzenia rejestrującego i stabilnością napędu nieprzekraczającą ±0,5 % ustawionej wartości prędkości przez 5 minut,
  b) przyrząd do pomiaru prędkości liniowej o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż od 10 km/h do 180 km/h i wartości działki elementarnej nie większej niż 1 km/h, przy czym błędy wskazań prędkości nie powinny przekraczać wartości ±1 km/h,
  c) licznik obrotów o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż od 0 do 9.999 obrotów i wartości działki elementarnej nie większej niż 1 obrót, przy czym błędy wskazań licznika nie powinny przekraczać ±1 obrotu,
  lub
  d) licznik impulsów o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż od 0 impulsów do 99.999 impulsów i wartości działki elementarnej nie większej niż 1 impuls, przy czym błędy wskazań licznika nie powinny przekraczać wartości ±1 impulsu.
  lub
  e) urządzenie wyposażone w funkcje impulsowej symulacji prędkości liniowej i długości drogi umożliwiające przeprowadzenie sprawdzania urządzenia rejestrującego z dokładnością, o której mowa w lit. a-c, umożliwiające wyznaczanie stałej elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz sprawdzenie poprawności działania przetwornika prędkości i długości drogi;
   
 2. źródło prądu stałego o możliwości ustawienia napięcia 12 V lub 24 V z dopuszczalnym prądem obciążenia nie mniejszym niż 1 A;
   
 3. chronokomparator cyfrowy przystosowany do sprawdzania urządzeń rejestrujących (względny przyrost błędu nieprzekraczający ±10 s na dobę) lub zegar kontrolny;
   
 4. termometr do pomiaru temperatury otoczenia - wzorcowany w zakresie od 0 °C do +40 °C;
   
 5. urządzenie do odczytu wartości zarejestrowanych na wykresówce.

4. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego analizatorów spalin samochodowych wchodzą:

 1. wzorcowe mieszaniny gazowe o wartościach ułamków objętościowych składników badanych podanych ze względną niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nierzekraczającą 1 %, z wyjątkiem wartości ułamka objętościowego węglowodorów nieprzekraczającej 0,1 % w przeliczeniu na n-heksan, dla której względna niepewność rozszerzona (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nie powinna przekraczać 2 %;
 2. instalacja gazowa przeznaczona do podawania wzorcowych mieszanin gazowych do sprawdzanego analizatora spalin samochodowych pod ciśnieniem atmosferycznym.
5. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym wchodzą:
 1. stanowisko pomiarowe umożliwiające wyznaczenie błędów wskazań prędkości w warunkach laboratoryjnych przyrządów radarowych i prędkościomierzy kontrolnych, o błędach wskazań nieprzekraczających ±0,25 km/h dla stanowisk pomiarowych przeznaczonych do sprawdzania przyrządów radarowych i ±0,5 km/h dla stanowisk pomiarowych przeznaczonych do sprawdzania prędkościomierzy kontrolnych, zawierające:
  a) generator przebiegów sinusoidalnych,
  b) częstościomierz-czasomierz,
  c) w przypadku, gdy jest dokonywana legalizacja prędkościomierzy kontrolnych napędzanych od kół pojazdu - przyrząd pomiarowy składający się z mechanizmu napędowego i urządzenia do pomiaru prędkości liniowej.
 2. stanowisko pomiarowe umożliwiające wyznaczenie błędów wskazań prędkości w warunkach laboratoryjnych dla przyrządów laserowych o błędach wskazań nieprzekraczających ±0,5 km/h;
 3. źródło prądu stałego (lub zmiennego dla przyrządów radarowych zasilanych napięciem zmiennym) o parametrach odpowiadających znamionowym wartościom parametrów źródła zasilania sprawdzanego przyrządu;
 4. stanowisko pomiarowe lub przyrząd pomiarowy umożliwiający wyznaczenie wartości błędów prędkości liniowej w warunkach użytkowania, o zakresie pomiarowym prędkości co najmniej od 20 km/h do 150 km/h, o wartości działki elementarnej nie większej niż 0,1 km/h, z błędami wskazań nieprzekraczającymi ±1 km/h;
 5. przymiar wstęgowy metalowy lub inny przyrząd pomiarowy umożliwiający wyznaczenie długości odcinka pomiarowego z błędem nieprzekraczającym ±0,001 m lub wyznaczony odcinek pomiarowy o długości nie większej niż 10 m, wyznaczony z błędem nieprzekraczającym ±0,005 m;
 6. manometr do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych o błędach wskazań nieprzekraczających ±0,16 bara, w przypadku gdy jest dokonywana legalizacja prędkościomierzy kontrolnych napędzanych od kół pojazdu.

6. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego areometrów szklanych (alkoholomierzy i densymetrów) wchodzą:

 1. komplet areometrów kontrolnych;
 2. komplet termometrów kontrolnych laboratoryjnych z działką elementarną o wartości nie większej niż 0,1 °C, obejmujący zakres pomiarowy od 0 °C do 100 °C;
 3. waga o maksymalnym obciążeniu nie mniejszym niż 200 g i wartości działki elementarnej nie większej niż 20 mg;
 4. śruba mikrometryczna o zakresie pomiarowym od 0 mm do 25 mm;
 5. suwmiarka o zakresie pomiarowym 175 mm i rozdzielczości wynoszącej 0,1 mm;
 6. przymiar o długości 500 mm z podziałką milimetrową;
 7. ultratermostat o zakresie temperatury pracy od -10 °C do 100 °C;
 8. łaźnia lub termostat do sprawdzania podziałki termometrycznej w temperaturze 0 °C;
 9. lupy o powiększeniu trzykrotnym i pięciokrotnym;
 10. cylindry pomiarowe o pojemności 100 cm3, 500 cm3, 1.000 cm3 i 2.000 cm3;
 11. piaskownica;
 12. szablony do piaskowanych cech;
 13. statywy do areometrów;
 14. cylindry szklane o średnicy 120 mm i wysokości od 500 mm do 550 mm, z doszlifowanymi brzegami i płytkami szklanymi;
 15. butle szklane z doszlifowanymi korkami o pojemnościach od 0,5 dm3 do 10 dm3;
 16. zlewki szklane o pojemnościach 1 dm3, 2 dm3 i 5 dm3.               

7. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego liczników energii elektrycznej wchodzą:

 1. stanowisko zawierające przyrządy pomiarowe zapewniające sprawdzanie zgodności liczników energii elektrycznej z wymaganiami, to jest umożliwiające nadzór parametrów zasilania, warunków odniesienia oraz wyznaczanie błędów, zgodne z normą PN-IEC 736:1998, oraz w zależności od klasy dokładności liczników legalizowanych:
  a) przyrządy pomiarowe o zakresie umożliwiającym odczyt w pełnym zakresie napięć i prądów możliwych do uzyskania na stanowisku i błędzie granicznym dopuszczalnym równym odpowiednio dopuszczalnej tolerancji napięć lub prądów oraz ich niesymetrii dla liczników danej klasy dokładności,
  b) watomierze lub licznik wzorcowy, zapewniające wraz z pozostałymi składnikami stanowiska pomiary energii elektrycznej, dla współczynnika mocy 1, z błędem granicznym dopuszczalnym oraz odchyleniem standardowym nieprzekraczającym odpowiednio:
  - ±0,1 % i 0,02 % dla liczników klasy dokładności 0,2 i 0,5,
  - ±0,2 % i 0,04 % dla liczników klasy dokładności 1,
  - ±0,3 % i 0,06 % dla liczników klasy dokładności 2
  oraz odpowiednio nieprzekraczającymi 1,5 tych wartości błędu granicznego dopuszczalnego dla współczynnika mocy 0,5 indukcyjnego i podwojonych wartości błędu granicznego dopuszczalnego dla współczynnika mocy 0,5 pojemnościowego;
 2. miernik częstotliwości o błędzie granicznym dopuszczalnym ±0,05 Hz, umożliwiający pomiar częstotliwości 50 Hz;
 3. miernik zniekształceń (THD) o błędzie granicznym dopuszczalnym ±0,5 %, umożliwiający pomiar zniekształceń w zakresie od 0 % do 10 %;
 4. miernik pola magnetycznego 50 Hz o błędzie granicznym dopuszczalnym ±5 %, umożliwiający pomiar natężenia pola magnetycznego w zakresie od 0 mT do 0,1 mT;
 5. przyrządy pomiarowe umożliwiające doraźną kontrolę przyrządów pomiarowych, o których mowa w pkt 1 lit. a, oraz całego stanowiska;
 6. dodatkowo, w przypadku wykonywania legalizacji pierwotnej lub jednostkowej, stanowisko do sprawdzania wytrzymałości elektrycznej izolacji, zapewniające ustawienie napięcia probierczego z błędem nieprzekraczającym ±5 % w zakresie:
  a) od 600 V do 2.000 V do sprawdzania liczników pierwszej klasy ochronności,
  b) od 600 V do 4.000 V do sprawdzania liczników drugiej klasy ochronności.

8. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego przymiarów sztywnych i półsztywnych do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników wchodzą:

 1. komparator z kontrolnym układem pomiarowym lub
 2. przymiar sztywny lub półsztywny końcowo-kreskowy kontrolny, klasy dokładności I, o długości nominalnej równej co najmniej długości nominalnej przymiaru sprawdzanego i o wartości działki elementarnej równej 1 mm w całym zakresie pomiarowym, przy czym niepewność rozszerzona podczas jego wzorcowania (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nie powinna przekraczać 1/3 wartości jego błędu granicznego dopuszczalnego;
 3. lupa pomiarowa o wartości działki elementarnej nie większej niż 0,1 mm i o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż 5 mm.

9. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego gazomierzy wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania gazomierzy, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/3 wartości błędów granicznych dopuszczalnych gazomierza, zawierające:

 1. jeden lub kilka kontrolnych przyrządów (połączonych równolegle) do pomiaru poprawnej objętości przepływającego gazu (powietrza):
  a) zbiornik pomiarowy dzwonowy lub
  b) gazomierz:
  - bębnowy.
  - rotorowy,
  - turbinowy, lub
  c) dyszę Venturiego o przepływie krytycznym, lub
  d) zespół tłok-cylinder, lub
  e) zespół wyporowy cieczowo-gazowy z kontrolnymi licznikami cieczy;
 2. termometry do pomiaru temperatury:
  a) gazu w przyrządach kontrolnych,
  b) gazu w sprawdzanych gazomierzach,
  c) otoczenia;
 3. ciśnieniomierze do pomiaru nadciśnienia/podciśnienia gazu w sprawdzanym gazomierzu lub w przyrządzie kontrolnym;
 4. ciśnieniomierze do pomiaru różnicy ciśnień;
 5. ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia atmosferycznego lub bezwzględnego;
 6. sekundomierz, w przypadku legalizowania gazomierzy w oparciu o wskazania ich liczydeł;
 7. licznik impulsów, w przypadku legalizowania gazomierzy wyposażonych w nadajniki impulsów lub stosowania przyrządów kontrolnych wyposażonych w nadajniki impulsów;
 8. higrometr - w przypadku wyposażenia stanowiska pomiarowego w dyszę Venturiego.

10. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego przeliczników do gazomierzy wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania przeliczników do gazomierzy, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/3 wartości błędów granicznych dopuszczalnych przelicznika, zawierające:

 1. kalibrator ciśnienia;
 2. kalibrator prądu lub napięcia stałego, w przypadku legalizowania przeliczników bez wbudowanych czujników i przetworników pomiarowych, odpowiednio do rodzaju stosowanego sygnału wejściowego;
 3. termostat z termometrem kontrolnym;
 4. oporniki o stałej wartości lub nastawne;
 5. symulator impulsów HF lub LF;
 6. multimetr cyfrowy.

11. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego przeliczników wskazujących do ciepłomierzy do wody wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania przeliczników wskazujących do ciepłomierzy do wody, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/5 wartości błędów granicznych dopuszczalnych przelicznika wskazującego, zawierające:

 1. symulator czujników temperatury;
 2. symulator przetwornika przepływu;
 3. miernik elektrycznego sygnału wyjściowego przelicznika wskazującego, służącego do jego sprawdzania - jeżeli taki sygnał jest wytwarzany.

12. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego par czujników temperatury do ciepłomierzy do wody wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania par czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/5 wartości błędów granicznych dopuszczalnych pary czujników temperatury, zawierające:

 1. termometry wzorcowe;
 2. miernik rezystancji;
 3. miernik rezystancji izolacji;
 4. termostaty cieczowe.

13. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/5 wartości błędów granicznych dopuszczalnych przetwornika przepływu, zawierające:

 1. przyrządy wzorcowe do pomiaru masy lub objętości:
  a) co najmniej jedną wagę nieautomatyczną zbiornikową lub
  b) co najmniej jeden przepływomierz, lub
  c) co najmniej jeden zespół tłok-cylinder, lub
  d) co najmniej jeden zbiornik pomiarowy z wodowskazem - w przypadku gdy dokonuje się sprawdzania przetworników przepływu wodą zimną;
 2. przyrządy wzorcowe do pomiaru temperatury przepływu:
  a) termometry szklane cieczowe lub
  b) termometry rezystancyjne;
 3. przyrządy wzorcowe do pomiaru ciśnienia przepływu - manometry sprężynowe;
 4. przyrząd pomiarowy do pomiaru czasu przepływu:
  a) sekundomierz mechaniczny lub
  b) sekundomierz elektroniczny;
 5. miernik elektrycznego sygnału wyjściowego sprawdzanego przetwornika przepływu, służącego do jego sprawdzania, odpowiedni do rodzaju tego sygnału - jeżeli taki sygnał jest wytwarzany;
 6. miernik elektrycznego sygnału wyjściowego przetwornika przepływu, służącego do komunikacji z przelicznikiem wskazującym, odpowiedni do rodzaju tego sygnału.

14. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wchodzą: 

 1. stanowiska pomiarowe, o których mowa w pkt 11-13, lub
 2. stanowisko pomiarowe, o którym mowa w pkt 13, i stanowisko pomiarowe do sprawdzania przeliczników wskazujących z czujnikami temperatury do ciepłomierzy do wody, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/5 wartości błędów granicznych dopuszczalnych przelicznika wskazującego z czujnikami temperatury, zawierające”
  a) termometry wzorcowe,
  b) miernik rezystancji,
  c) termostaty cieczowe,
  d) symulator przetwornika przepływu,
  e) miernik elektrycznego sygnału wyjściowego przelicznika wskazującego, służącego do jego sprawdzania - jeżeli taki sygnał jest wytwarzany, lub
 3. stanowisko pomiarowe do sprawdzania ciepłomierzy do wody, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/5 wartości błędów granicznych dopuszczalnych ciepłomierza, zawierające
  a) termometry wzorcowe,
  b) termostaty cieczowe,
  c) miernik elektrycznego sygnału wyjściowego ciepłomierza, służącego do jego sprawdzania - jeżeli taki sygnał jest wytwarzany,
  d) przyrządy wzorcowe do pomiaru masy lub objętości:
  - co najmniej jedną wagę nieautomatyczną zbiornikową lub
  - co najmniej jeden przepływomierz, lub
  - co najmniej jeden zespół tłok-cylinder, lub
  - co najmniej jeden zbiornik pomiarowy z wodowskazem - w przypadku, gdy dokonuje się sprawdzania przetworników przepływu wodą zimną,
  e) przyrządy wzorcowe do pomiaru temperatury przepływu:
  - termometry szklane cieczowe lub
  - termometry rezystancyjne;
  f) przyrządy wzorcowe do pomiaru ciśnienia przepływu - manometry sprężynowe,
  g) przyrząd pomiarowy do pomiaru czasu przepływu:
  - sekundomierz mechaniczny lub
  - sekundomierz elektroniczny.

15. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania wodomierzy, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/5 wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierza, zawierające:

 1. przyrządy wzorcowe do pomiaru objętości lub masy:
  a) co najmniej jeden zbiornik pomiarowy z wodowskazem - w przypadku gdy dokonuje się sprawdzania wodomierzy wodą zimną, lub
  b) co najmniej jedną wagę nieautomatyczną zbiornikową, lub
  c) co najmniej jeden przepływomierz, lub
  d) zespół tłok-cylinder;
 2. przyrządy wzorcowe do pomiaru temperatury przepływu:
  a) termometry szklane lub
  b) termometry rezystancyjne;
 3. przyrządy wzorcowe do pomiaru ciśnienia przepływu - manometry sprężynowe;
 4. przyrządy wzorcowe do pomiaru czasu przepływu:
  a) sekundomierz mechaniczny lub
  b) sekundomierz elektroniczny;
 5. miernik elektrycznego sygnału wyjściowego sprawdzanego wodomierza, służącego do jego sprawdzania, odpowiedni do rodzaju tego sygnału - jeżeli taki sygnał jest wytwarzany. 

16. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego odmierzaczy paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania tych odmierzaczy, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/3 wartości błędów granicznych dopuszczalnych odmierzacza, zawierające:

 1. kolby metalowe II rzędu z podziałką;
 2. sekundomierz;
 3. zbiornik magazynowy o pojemności nie mniejszej niż 2 m3.
              

17. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego instalacji pomiarowych do pozostałych cieczy innych niż woda, o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min, wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania tych instalacji, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/3 wartości błędów granicznych dopuszczalnych instalacji, zawierające:

 1. przyrządy kontrolne do pomiaru objętości:
  a) kolby metalowe II rzędu z podziałką lub
  b) zespół tłok-cylinder;
 2. sekundomierz.

18. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego instalacji pomiarowych do cieczy kriogenicznych, o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/min, wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania tych instalacji, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/3 wartości błędów granicznych dopuszczalnych instalacji, zawierające:

 1. kontrolny licznik objętości;
 2. sekundomierz.

19. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego zbiorników pomiarowych do cieczy wzorcowanych metodą objętościową wchodzi:

  stanowisko do wzorcowania zbiorników pomiarowych do cieczy, zawierające:

 1. instalacje pomiarowe do wzorcowania zbiorników pomiarowych wodą albo cieczą przechowywaną w zbiorniku pomiarowym, składające się z:
  a) kontrolnego licznika objętości,
  b) filtra z oczkami nie większymi niż 200 µm,
  c) pompy ssąco-tłoczącej,
  d) urządzenia do usuwania gazu,
  e) urządzenia zapewniającego określenie poziomu odniesienia instalacji,
  f) kolby metalowej II rzędu z podziałką o pojemności nominalnej 500 dm3,
  g) pompy ssąco-tłoczącej do opróżniania kolby metalowej II rzędu,
  h) termometru do pomiaru temperatury cieczy w instalacji, z działką elementarną nie większą niż 0,1 °C,
  i) termometru do pomiaru temperatury cieczy w zbiorniku, z działką elementarną nie większą niż 0,1 °C;
 2. komplet kolb metalowych II rzędu o pojemnościach nominalnych w dm3: 20, 50, 100, 200 i 500;
 3. przymiar sztywny do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników, klasy dokładności I;
 4. przymiar wstęgowy z obciążnikiem do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników, ze stali, klasy dokładności I;
 5. przymiar wstęgowy metalowy o zakresie pomiarowym od 0 m do 20 m, z działką elementarną o wartości 1 mm;
 6. suwmiarkę o zakresie pomiarowym od 0 mm do 140 mm;
 7. sekundomierz o wartości działki elementarnej 0,1 s;
 8. areometr;
 9. poziomnicę;
 10. pion o masie co najmniej 200 g, z linką o długości min. 20 m,
 11. urządzenie do zadawania ciśnienia dopuszczalnego.
 

20. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego beczek wchodzi:

stanowisko pomiarowe do sprawdzania beczek, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/3 wartości błędów granicznych dopuszczalnych beczki, zawierające:

 1. kolby metalowe II rzędu;
 2. sekundomierz;
 3. cylinder pomiarowy klasy A, o pojemności nominalnej 1.000 ml;
 4. poziomnicę.

21. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych wchodzi:

stanowisko kontrolne do sprawdzania manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych, w skład którego wchodzą:

 1. przyrządy kontrolne do pomiaru ciśnienia:
  a) manometr kontrolny lub
  b) zestaw manometrów kontrolnych,
  których błędy bezwzględne nie powinny przekraczać 0,25 błędu bezwzględnego granicznego dopuszczalnego manometru sprawdzanego;
 2. źródła ciśnienia:
  a) sprężarka lub
  b) butla ze sprężonym powietrzem.
  c) butla ok. 20 l (jako zbiornik wyrównawczy);
 3. co najmniej jedno gniazdo do zamontowania manometrów kontrolnych;
 4. co najmniej jedna końcówka lub gniazdo do przyłączenia manometrów sprawdzanych.

22. W skład wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego samochodowych cystern pomiarowych wchodzi:

stanowisko do sprawdzania samochodowych cystern pomiarowych, z niepewnością rozszerzoną (przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczającą 1/3 wartości błędów granicznych dopuszczalnych cysterny, zawierające:

 1. instalacje pomiarowe do wzorcowania samochodowych cystern pomiarowych wodą albo cieczą, do której transportu cysterna jest przeznaczona, składające się z:
  a) licznika objętości,
  b) filtra z oczkami nie większymi niż 200 µm,
  c) pompy ssąco-tłoczącej,
  d) urządzenia do usuwania gazu,
  e) urządzenia zapewniającego określenie poziomu odniesienia instalacji,
  f) pompy ssąco-tłoczącej do opróżniania kolby metalowej II rzędu,
  g) termometru do pomiaru temperatury cieczy w instalacji,
  h) termometru do pomiaru temperatury cieczy w komorze cysterny;
 2. kolby metalowe II rzędu;
 3. cylindry pomiarowe;
 4. suwmiarkę dwustronną z zewnętrznymi szczękami krawędziowymi o zakresie pomiarowym od 0 mm do 630 mm;
 5. lupę pomiarową;
 6. przymiar wstęgowy ze stali;
 7. przymiar wstęgowy z obciążnikiem ze stali;
 8. sekundomierz;
 9. urządzenie do zadawania ciśnienia dopuszczalnego.
 
do góry