Nawigacja

Upoważniony przedstawiciel

Upoważniony przedstawiciel

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upoważniona przez producenta na piśmie do działania w jego imieniu.

do góry