Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przedłużenie upoważnienia?

Autor : Anna Legerko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Do wniosku o przedłużenie upoważnienia należy dołączyć:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku;
 2. kopie aktualnych świadectw:
  a) ekspertyz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar powierzył wykonanie tych ekspertyz,
  b) wzorcowania przyrządów pomiarowych będących wzorcami, przyrządów wchodzących w skład stanowisk wzorcowych oraz przyrządów pomiarowych służących do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;
 3. kopię certyfikatu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie rodzajów przyrządów pomiarowych, które mają być objęte upoważnieniem. Kopii nie dołącza się do wniosku o wydanie upoważnienia do legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej po naprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych;
 4. harmonogram przeprowadzania, w okresie ważności upoważnienia, ekspertyz:
  a) przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych,
  b) wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o których mowa w pkt 2 lit. b;
 5. instrukcje:
  a) obliczania niepewności sprawdzania podczas legalizacji,
  b) wykonywania pomiarów podczas legalizacji;
 6. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuły prawne do przyrządów pomiarowych, jeżeli w świadectwach, o których mowa w pkt 2, wnioskodawca nie występuje jako zgłaszający lub użytkownik;
 7. zaktualizowany wykaz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych, wchodzących w skład wyposażenia technicznego, z uwzględnieniem:
  a) nazw i typów,
  b) znaków i numerów fabrycznych,
  c) charakterystyk metrologicznych.
do góry