Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Jakie dane powinien zawierać wniosek o udzielenie lub przedłużenie upoważnienia?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Udzielenie albo przedłużenie upoważnienia następuje na podstawie:

 • pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę do Prezesa Głównego Urzędu Miar.
Wniosek o przedłużenie upoważnienia powinien być złożony co najmniej 3 miesiące przed upływem ważności upoważnienia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego terminu, wniosek taki uznaje się za wniosek o wydanie nowego upoważnienia.

Wniosek o udzielenie albo przedłużenie upoważnienia powinien zawierać:
 1. informacje dotyczące wnioskodawcy:
  a) firmę albo nazwę (imię i nazwisko), formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, siedzibę i adres
  b) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. a,
  c) numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej);
 2. informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej, zawierające:
  a) adres, pod którym będzie wykonywana działalność gospodarcza objęta upoważnieniem
  b) opis miejsca, w którym będzie wykonywana legalizacja, z uwzględnieniem następujących wymagań:
  - miejsce powinno być wydzielone i oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako wykorzystywanego do wykonywania legalizacji,
  - miejsce powinno zapewniać warunki środowiskowe wynikające z przepisów określających szczegółowy zakres badań wykonywanych podczas legalizacji,
  - miejsce powinno gwarantować ograniczenie dostępu osób nie wykonujących legalizacji,
  c) określenie rodzaju legalizacji, do której ma być wydane albo przedłużone upoważnienie;
  d) określenie rodzaju przyrządu pomiarowego, który ma być objęty upoważnieniem;
 3. datę i podpis wnioskodawcy.
Podmiot, który uzyskał upoważnienie, powinien zgłaszać na piśmie Prezesowi Głównego Urzędu Miar wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
do góry