Nawigacja

Moduł B, Moduł G

Moduł B Moduł G

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

GUM – JN 1440 przeprowadza ocenę zgodności wg modułów B, G na podstawie następujących programów certyfikacji

GUM-PCertB

Pobierz

Program certyfikacji – badanie typu UE

GUM-PCertG

Pobierz

Program certyfikacji – zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową

 

DOKUMENTY STOSOWANE PODCZAS OCENY ZGODNOŚCI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

W prowadzonym procesie oceny zgodności przyrządów pomiarowych Główny Urząd Miar – JN 1440 stosuje kryteria oceny ustalone w rozporządzeniach wdrażających do prawodawstwa polskiego wymagania dyrektyw NAWID i MID.

Podczas badań stosuje się metody badań opisane w normach zharmonizowanych (jest to specyfikacja techniczna przyjęta przez uznaną jednostkę normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i która jest normą europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku do celów zastosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) lub dokumentach normatywnych (jest to dokument zawierający specyfikacje techniczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej), co do których producent zadeklarował ich zastosowanie. W zakresie, w którym producent nie zadeklarował zastosowania norm lub dokumentów normatywnych, oraz w zakresie, który nie jest objęty dokumentami zharmonizowanymi, stosowane są kryteria zaczerpnięte wprost ze stosownego rozporządzenia określającego wymagania zasadnicze dla przyrządu.

Wykazy norm zharmonizowanych są publikowane, co 6 miesięcy przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Aktualny zakres harmonizacji dokumentów normatywnych OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymagań określonych przez dyrektywę 2014/32/UE (MID) zawiera:

PRZYRZĄD, DOKUMENT NORMATYWNY

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2014/32/UE

Gazomierz

OIML R 137 (2012)

z dn. 16.09.2017 r.

2017/C308/01 pobierz

OIML R 137 (2012)

z dn. 14.03.2014 r.

2014/C076/01 pobierz

Uwaga:

Po upływie 180 dni od dn. 16.09.2017 r. wycofuje się niniejszy komunikat. Certyfikat badania typu UE i świadectwo badania projektu UE wydane na podstawie tego komunikatu przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Wycofanie z dn. 16.09.2017 r. 2017/C308/03 pobierz

Licznik energii elektrycznej czynnej

OIML R 46 (2012)

z dn. 16.09.2017 r.

2017/C308/02 pobierz

W przypadku pozostałych przyrządów pomiarowych lub podzespołów zakres harmonizacji wskazany jest na stronie Komisji Europejskiej.

Dokumenty normatywne wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności, publikowane są przez Prezesa GUM raz na 12 miesięcy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI W GŁÓWNYM URZĘDZIE MIAR

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel (w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku) zainteresowany oceną zgodności przyrządu pomiarowego, składa do Głównego Urzędu Miar - Jednostki Notyfikowanej 1440 wniosek o ocenę zgodności.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres producenta oraz, jeżeli wniosek jest złożony przez upoważnionego przedstawiciela, jego nazwę albo imię i nazwisko oraz adres,
  • pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w innej Jednostce Notyfikowanej,
  • dokumentację techniczną.

Dokumentacja techniczna określa wymagania, które spełnia przyrząd pomiarowy oraz zawiera opis projektu, wytwarzania i działania tego przyrządu w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zgodności. Dokumentację techniczną sporządza się w taki sposób, aby umożliwiała ona dokonanie oceny zgodności przyrządu pomiarowego oraz obejmowała analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

Do wniosku wnioskodawca dołącza:

  • wzory egzemplarza przyrządu pomiarowego reprezentatywne dla przewidywanego wytwarzania przyrządu pomiarowego; jednostka notyfikowana może żądać dodatkowych wzorów, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia badań
  • dowody potwierdzające adekwatność technicznego rozwiązania projektowego; dowody te określają wszelkie dokumenty, które zastosowano, w szczególności w przypadku gdy nie zastosowano w całości odpowiednich norm zharmonizowanych lub dokumentów normatywnych; dowody potwierdzające obejmują, w stosownych przypadkach, wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z innymi odpowiednimi specyfikacjami technicznymi przez odpowiednie laboratorium producenta lub przez inne laboratorium badawcze w jego imieniu i na jego odpowiedzialność.

Złożenie kompletnego wniosku jest formalnym zleceniem przeprowadzenia oceny zgodności.

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

Aktualne formularze wniosków oraz wytyczne Głównego Urzędu Miar – Jednostki Notyfikowanej 1440, dotyczące wymaganej zawartości dokumentacji technicznej, która powinna towarzyszyć wnioskowi udostępniane są klientowi w formie elektronicznej.

Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczące zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego, zgłoszonego do oceny zgodności wg Dyrektywy 2014/31/UE (NAWID)

Pobierz PDF
(09.2022 r.)

 

 

Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczące zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego, zgłoszonego do oceny zgodności wg Dyrektywy 2014/32/UE (MID)

Pobierz PDF
(09.2022 r.)

 

Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczące zawartości dokumentacji opisującej analizę ryzyka, wymaganą Dyrektywą 2014/31/UE i Dyrektywą 2014/32/UE (MID)

                 Pobierz PDF               Pobierz Arkusz
                (11.2022 r.)                   (11.2022 r.)

 

DYREKTYWA NAWID:

WAGI NIEAUTOMATYCZNE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wag nieautomatycznych

DOC. (08.2022)

Wniosek o przeprowadzenie badań i wydanie certyfikatu oceny miernika wagi nieautomatycznej

DOC. (09.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności wag nieautomatycznych

DOC (01.2024)

 

 

DYREKTYWA MID:

WODOMIERZE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wodomierzy

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności wodomierzy

DOC. (01.2024)

 

 

PRZELICZNIKI DO GAZOMIERZY

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności przeliczników do gazomierzy

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności przeliczników do gazomierzy

DOC. (01.2024)

 

 

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności liczników do energii elektrycznej czynnej

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności liczników do energii elektrycznej czynnej

DOC. (01.2024)

 

 

CIEPŁOMIERZE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności ciepłomierzy

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności ciepłomierzy

DOC. (01.2024)

PRZETWORNIKI PRZEPŁYWU

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności przetworników przepływu

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności przetworników przepływu

DOC. (01.2024)

PARY CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności par czujników temperatury

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności pary czujników temperatury

DOC. (01.2024)

PRZELICZNIKI

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności przeliczników

DOC. (09.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności przelicznika

DOC. (01.2024)

 

 

INSTALACJE POMIAROWE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności instalacji pomiarowych

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności instalacji pomiarowych

DOC. (01.2024)

 

 

WAGI AUTOMATYCZNE

DLA POJEDYNCZYCH ŁADUNKÓW

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wag dla pojedynczych ładunków

DOC. (08.2022)

ODWAŻAJĄCE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wag odważających

DOC. (08.2022)

PORCJUJĄCE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wag porcjujących

DOC. (08.2022)

PRZENOŚNIKOWE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wag przenośnikowych

DOC. (08.2022)

WAGONOWE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wag wagonowych

DOC. (08.2022)

WYTYCZNE

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności w/w wag

DOC (01.2024)

 

 

TAKSOMETRY

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności taksometrów

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności taksometrów

DOC. (08.2022)

Zalecenie międzynarodowe OIML R 21 wydanie 2007 (E). Wymagania metrologiczne i techniczne, procedury prób i format sprawozdania z prób 

PDF (25.07.2019)
 

 

MATERIALNE MIARY DŁUGOŚCI – PRZYMIARY

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności przymiarów

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności przymiarów

DOC. (01.2024)

 

 

NACZYNIA WYSZYNKOWE

Wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności naczyń wyszynkowych

DOC. (08.2022)

Wytyczne dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności naczyń wyszynkowych

DOC. (01.2024)

 

 

MODUŁOWA OCENA ZGODNOŚCI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWIE MID i NAWID

Wniosek o przeprowadzenie badań i wydanie oceny części przyrządu pomiarowego

DOC. (09.2022)

 
do góry