Nawigacja

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dyrektywy 2014/31/UE i 2014/32/UE zostały wprowadzone do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niżej wymienionymi rozporządzeniami:

Dyrektywa

Akt wdrażający

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych

 

ZAKRES NOTYFIKACJI 

ZAKRES NOTYFIKACJI - GUM JN 1440

Dyrektywa 2014/31/UE (NAWID)

WAGI NIEAUTOMATYCZNE

B+D

G

Dyrektywa 2014/32/UE (MID)

MI-001

WODOMIERZE

B+D

MI-002

PRZELICZNIKI DO GAZOMIERZY

B+D

MI-003

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ

B+D

MI-004

CIEPŁOMIERZE

B+D

MI-005

INSTALACJE POMIAROWE DO CIECZY INNYCH NIŻ WODA

B+D
G

MI-006

WAGI AUTOMATYCZNE

B+D
G

MI-007

TAKSOMETRY

B+D

MI-008

MATERIALNE MIARY DŁUGOŚCI

B+D
G

NACZYNIA WYSZYNKOWE

B+D
 

Moduł B, Moduł G

Moduł D

 

SKARGI I ODWOŁANIA W SPRAWACH OCENY ZGODNOŚCI

Skarga może być wniesiona do GUM – JN 1440:

  • pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,
  • ustnie (w tym telefonicznie).

W przypadku skargi wniesionej ustnie, pracownik przyjmujący skargę sporządza notatkę z rozmowy. Notatka powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • nazwę organizacji zgłaszającej skargę,
  • dane osoby zgłaszającej skargę,
  • opis przedmiotu skargi,
  • datę i podpis osoby sporządzającej notatkę.

Skargi nie zawierające danych identyfikujących Wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane w terminie 7 dni od dnia, w którym składający dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia będącego przedmiotem skargi. Skargi składane po tym terminie nie są rozpatrywane.

Klienci GUM – JN 1440 mają prawo odwołania się od rozstrzygnięcia podjętego w trakcie procesu certyfikacji.

Klient ma prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentu zawierającego rozstrzygnięcie.

Jeżeli odwołanie nie jest jednoznacznie sprecyzowane, GUM – JN 1440 wzywa do złożenia w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia odwołania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia.

W przypadku oddalenia odwołania klientowi przysługuje prawo odwołania do sądu powszechnego.

Postępowanie ze skargami lub odwołaniami

Wnoszący skargę lub odwołanie pisemnie informowany jest o:

  • przyjęciu skargi lub odwołania,
  • wyniku i zakończeniu procesu rozpatrywania skargi lub odwołania.

Skargi lub odwołania załatwiane są w przeciągu 30 dni, licząc od daty wpłynięcia ich do GUM – JN 1440 lub w przypadku skargi wniesionej ustnie, od daty sporządzenia przez pracownika notatki z rozmowy.

do góry