Nawigacja

Warunki użytkowania i poprawności pomiarów

Warunki użytkowania i poprawności pomiarów

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Użytkownikami przyrządów do pomiarów prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego nie są pracownicy administracji miar, tylko funkcjonariusze upoważnionych do tego służb, jak np. Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Prezes GUM, wydając decyzje zatwierdzenia typu tych przyrządów, potwierdził spełnienie przez nie wymagań określonych w ustawie - Prawo o miarach oraz we właściwych rozporządzeniach wydanych na jej mocy. Przyrządy pomiarowe mogą być wprowadzane do użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację. Decyzja zatwierdzenia typu i dokonane legalizacje są spełnieniem warunku koniecznego, ale niewystarczającego do prawidłowego użytkowania przyrządów pomiarowych. Na prawidłowe użytkowanie przyrządów pomiarowych i uzyskiwane wyniki ma wpływ wiele pozametrologicznych czynników.

Decyzja zatwierdzenia typu zawiera charakterystykę metrologiczną, jak i określa zakres warunków pracy zapewniający spełnienie wskazanych parametrów metrologicznych. Wskazówki dotyczące właściwego użytkowania przyrządów pomiarowych zawiera instrukcja obsługi, która od 2014 r. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 lutego 2014 r. jest integralnym dokumentem związanym z każdym egzemplarzem przyrządu pomiarowego w wersji wydania określanej obecnie w decyzjach zatwierdzenia typu.

Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego powinien być użytkowany w sposób zgodny z instrukcją obsługi i decyzją zatwierdzenia typu przyrządu. Obowiązek prawidłowego użytkowania przyrządu pomiarowego, zgodnie z wymaganiami jego instrukcji obsługi, ciąży na użytkowniku tego przyrządu.

Tak użytkowany przyrząd, z ważną legalizacją, spełnia wymagania przepisów prawnej kontroli metrologicznej, a co się z tym wiąże – wykonuje prawidłowo pomiary prędkości. Dlatego istotnym elementem prawidłowego użytkowania przyrządów do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego są szkolenia użytkowników tych przyrządów, o czym informują producenci w instrukcjach obsługi. Uwarunkowania wskazujące prawidłowe użytkowanie mierników powinny być przekazywane w trakcie szkoleń.

Wszystkie instytucje zaangażowane we wprowadzenie danego przyrządu na rynek prowadzą akcje informacyjne i szkoleniowe. Na przykład GUM przekazuje informacje poszerzające wiedzę na ten temat (zawarte są m.in. w publikacji Polska Administracja Miar Vademecum, 2015), producenci organizują akcje informacyjne dotyczące właściwie wykonywanych pomiarów konkretnymi przyrządami.

Także Policja oraz GITD przeprowadzają szkolenia swoich funkcjonariuszy w zakresie właściwej obsługi tych przyrządów, dzięki czemu nabywają oni odpowiedniej biegłości w posługiwaniu się takimi przyrządami.

Określenie wymagań, dotyczących zakresu szkoleń użytkowników dokonujących pomiarów za pomocą przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, nie należy do kompetencji Prezesa GUM. Nie ma on także możliwości ingerowania w procedury szkoleniowe użytkowników oraz producentów przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego.

Te wszystkie działania (GUM, producentów i użytkowników) oraz kontrole powinny się składać na właściwe stosowanie przyrządów pomiarowych przez ich użytkowników zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przyrząd pomiarowy z ważnym świadectwem legalizacji jest używany legalnie, a użytkowany w określonej konfiguracji zgodnie z decyzją zatwierdzenia typu i z warunkami właściwego stosowania, określonymi przez producenta w załączonej do danego egzemplarza przyrządu instrukcji obsługi, spełnia wymagania przepisów prawnej kontroli metrologicznej, a co się z tym wiąże – powinien wykonywać prawidłowo pomiary prędkości.

do góry