Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przepis art. 8 ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi, że przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa. Ponadto przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka (art. 9 ustawy Prawo przedsiębiorców). Przestrzeganie przepisów przynosi podmiotom gospodarczym wiele korzyści materialnych i pozamaterialnych oraz przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów, co zmniejsza koszty usunięcia niezgodności i pozwala chronić dobry wizerunek firmy.

Produkt dostępny na rynku unijnym może również pochodzić spoza UE, dlatego istotny może być kontakt i współpraca np. za pośrednictwem odpowiednich izb handlowych, które wypracowują standardy postępowania w ramach konkretnego rodzaju działalności.

Na stronie UOKiK można także znaleźć sposoby sprzedaży przez Internet produktów zgodnych z wymaganiami, oraz pozyskać informacje, jakie wymagania należy spełnić i jakie obowiązki spoczywają na podmiotach prowadzących działalność w Internecie (np. opracowanie Omówienie najważniejszych regulacji prawnych dla przedsiębiorców internetowych w obrocie konsumenckim).

W artykułach od 88 do 96 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wskazano różnorodne kary pieniężne, które organy nadzoru rynku nakładają w drodze decyzji w zależności od stopnia szkodliwości stwierdzonych naruszeń przepisów. I tak np. producent lub importer, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami – podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. Natomiast producent lub importer, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu, albo dystrybutor, który udostępnia na rynku taki wyrób, bez tego oznakowania – podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.

do góry