Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Skargi konsumentów

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na adresy organów nadzoru rynku można kierować skargi na niezgodne z wymaganiami przyrządy pomiarowe oferowane do sprzedaży w Internecie, jak i w sklepach tradycyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) mogą być one wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

do góry