Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Wymagania

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku muszą spełniać wymagania, a sporządzona przez podmioty dokumentacja lub oznaczenia umieszczone na przyrządzie potwierdzają spełnienie wymagań, że wyrób jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.

Ocena zgodności

Na przyrządzie pomiarowym podlegającym obowiązkowi oceny zgodności (tj. podlegających pod prawodawstwo unijne) po przeprowadzeniu tej oceny i potwierdzeniu zgodności wyrobu z wymaganiami, a przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem go do użytku, umieszcza się oznakowanie CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowe oznakowanie metrologiczne.

Przykład:

Schemat oznakowania CE, potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami

Przyrządy pomiarowe powinny ponadto posiadać odpowiednie dokumenty, w tym deklarację zgodności. Niektóre przyrządy pomiarowe i wagi nieautomatyczne powinny zawierać także stosowne certyfikaty oceny zgodności. Jednak są one niezbędne przy wprowadzaniu na rynek określonych typów przyrządów pomiarowych. Więcej informacji na temat oceny zgodności przyrządów pomiarowych można znaleźć na stronie internetowej GUM.

Prawna kontrola metrologiczna

W przypadku wyrobów (przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych) niepodlegających pod prawodawstwo unijne, a pod prawodawstwo krajowe, powinny one spełniać wymagania określone w przepisach kraju docelowego odbiorcy (czyli tam gdzie oferowane są konsumentom lub ostatecznym odbiorcom). Tak więc w Polsce przyrządy pomiarowe oferowane w e-sprzedaży powinny posiadać ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej, jeżeli podlegają prawnej kontroli metrologicznej na podstawie ustawy Prawo o miarach. Dowodami tymi są: decyzja zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego, świadectwo legalizacji pierwotnej lub świadectwo legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego (wzory tych dokumentów znajdują się z załączniku nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 969)

Pierwsza strona decyzji zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego    Wzór świadectwa legalizacji wydawanego przez Prezesa GUM

Więcej informacji na temat tych dowodów prawnej kontroli metrologicznej można znaleźć na stronie internetowej GUM.

Na takich przyrządach pomiarowych powinny być także umieszczone stosowne cechy legalizacyjne oraz cechy zabezpieczające.

Przykład:

Wzór cechy legalizacyjnej z objaśnieniami, co oznaczają poszczególne znaki.

Wzorcowanie

Przyrządy pomiarowe nie podlegające prawnej kontroli metrologicznej ani ocenie zgodności mogą być wzorcowane (według innych definicji słownikowych czynność ta nazywa się kalibracją). Należy jednak podkreślić, iż jest to czynność dobrowolna. Zgodnie bowiem z art. 6a ust. 1 ustawy Prawo o miarach - w celu zapewnienia przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych, organy administracji miar mogą, na wniosek zainteresowanych podmiotów, wykonywać wzorcowanie przyrządów pomiarowych. W tym obszarze metrologii, nie ma więc ścisłych prawnych uregulowań, ustalających sposób postępowania użytkowników określonych przyrządów pomiarowych. W przypadku wzorcowania, częstotliwość oraz zakres jego wykonania ustala użytkownik przyrządu pomiarowego, kierując się przede wszystkim jego przeznaczeniem i potrzebą uzyskania wyników pomiaru dla określonych wartości mierzonych wielkości fizycznych. Często jest to określane w branżowych procedurach postępowania dla wykonywania określonych czynności pomiarowych (np. dla przyrządów w zastosowaniach medycznych). Wzorcowanie ma na celu ustalenie relacji między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary. Wynik wzorcowania, pozwalający na przypisanie wskazaniom przyrządu pomiarowego odpowiednich wartości wielkości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek tych wskazań oraz błędów, zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy Prawo o miarach, jest poświadczany w świadectwie wzorcowania (świadectwie kalibracji). Tak więc w przypadku konieczności potwierdzenia prawidłowości wskazań przyrządów pomiarowych możliwe jest dokonanie okresowego wzorcowania, które jest w praktyce podstawową czynnością pozwalającą na właściwy dobór przyrządu do realizacji konkretnego zadania pomiarowego. Taki przyrząd pomiarowy oferowany do sprzedaży może więc posiadać stosowne świadectwo wzorcowania (lub kalibracji). W tym miejscu należy zaznaczyć, że uzyskanie takiego świadectwa może się wiązać z dodatkowymi opłatami.

do góry